39 17 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. en Woon verordening. Dat algemeene voorschrift zou dan moeten luiden als volgt: „Het uit fundeeringssleuven of „kelders opgemalen water moet worden afgevoerd in het „straatriool of in de gracht door eene gesloten leiding”. „Door dien afvoer mag geen zand, aarde, klei, mest, vuil- „nis of dergelijke stoffen in het straatriool of in de gracht „worden gebracht”. Op een vraag om nadere inlichting berichtten Burge meester en Wethouders, dat zij zich voorstelden c. q. een besluit vast te stellen, waarbij bedoeld algemeen voorschrift zou worden uitgevaardigd en dat dat besluit dan op de gebruikelijke wijze ter openbare kennis zou worden gebracht. By haar advies ten deze gaf de Commissie te kennen, dat naar hare meening een dergelijk algemeen voorschrift niet aan de behoeften van de praktijk zou voldoen, aangezien het, behalve bij hooge uitzondering, beslist onnoodig is, de uitvoerders van werken op deze wijze op kosten te jagen en de uitvoering dier werken meer gecompliceerd te maken. Bovendien leek het der Commissie practisch onuitvoerbaar om bij het opmalen van water uit fundeeringssleuven of kelders zoodanige voorzorgsmaatregelen te nemen, dat met het opgemalen water geen zand, aarde, klei, mest, vuilnis of dergelijke stoffen worden meegevoerd. Immers steeds zal liet af te voeren water meer of minder verontreinigd zijn door daarin aanwezig zand enz., hetwelk zelfs door het beste rooster niet kan worden tegengehouden. Letter en geest overigens van art. 14.5 Bouw-en Woonverordening verzetten zich naar het oordeel der Commissie tegen een algemeen voorschrift. De eisch van „voorschriften” in dat artikel kan alleen beteekenen het geven van voorschriften in elk voor komend geval. Uit algemeen juridisch oogpunt eindelijk leek der Commissie het uitvaardigen van zulk een algemeen voor schrift niet te verdedigen. Door zulks te doen zouden Burge meester en Wethouders het gebied der uitvoering van de verordeningen van den - Raad verlaten en treden op het gebied der wetgeving, het terrein van den Raad. De Raad mag zelfs het maken van algemeene regelingen niet aan Burgemeester en Wethouders overdragen, daar artt. 134 en 135 der Gemeentewet zich daartegen verzetten. Was dan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 923