I I 39 r 18 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. f ook de bedoeling van art. 145 der Bouw- en Woon verordening om aan Burgemeester en Wethouders het geven van zulk een algemeen voorschrift op te dragen, dan zou die bepaling, als be helzende eene verboden delegatie, verbindende kracht missen. Mitsdien werd geadviseerd om aan het denkbeeld van een algemeen voorschrift in dezen geen uitvoering te geven. Bij de Commissie kwam een klacht in over stank in een perceel aan de Kritzingerstraat, waarvan oorzaak bleek te zijn het niet aansluiten van de huisriooleering aan het ge- meenteriool. Het gold hier een nieuw gebouwd perceel, dat betrokken was geworden, alvorens bedoelde aansluiting was tot stand gebracht. Men had zich voorloopig voorzien van een clandestiene loozing naar het terrein, achter bedoeld perceel gelegen. Het perceel werd op aandrang dezerzijds aan de riooleering aangesloten. Het was evenwel niet de eerste maal dat bij de Commissie over een dergelijke onver antwoordelijke handelwijze geklaagd werd. De oorzaak ligt vaak hierin, dat de bouw’er aan het eind van den bouw geen geld meer heeft om de aansluiting te bekostigen en dan bij de overdracht van het perceel aan den nieuwen eigenaar eenvoudig verzwijgt de omstandigheid, dat de riooleering niet is aangesloten. Wel is waar, zegt art. 86 2 der Bouw- en Woonverorde- ning dat een gebouw niet in gebruik mag worden genomen, zoolang de aansluiting der rioleering niet is tot stand gebracht. Maar met deze bepaling wordt alleen de bewoner getroffen en niet degene, die het gebouw in gebruik heeft gegeven. Ook uit dezen hoofde lijkt het dus gewenscht een bepaling, in de Bouw- en Woon verordening op te nemen, krachtens welke het in gebruik geven van een nieuw gebouwd perceel als woning gebonden wordt aan het vooraf verkrijgen van vergunning daartoezulks in afwachting van de hieromtrent door den Centraien Gezondheidsraad voorgestelde wijziging van de Woningwet; tenzy men zjjn kracht zou willen be proeven aan eene toepassing van art. 56, Woningwet in verband met art. 95 der Bouw- en Woonverordening op nieuw opgerichte gebouwen. Wellicht ware hier allereerst een uitspraak van den Hoogen Raad uit te lokken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 924