39 19 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. Een straatkolk in de Fahrenheitstraat, waarvan het stank- scherm den rioolstank niet meer bleek af te sluiten, en waarover dientengevolge bij de Commissie was geklaagd, werd door Gemeentewerken” in orde gebracht. Tot Burgemeester eu Wethouders werd een schrijven ge richt naar aanleiding van het feit, dat verschillende kolken van het stadsriool rioolgassen uitlaten en dientengevolge vaak een zeer hinderlijken stank verspreiden. Zoo werd gewezen op een straatkolk, die ligt in de as van de Surinamestraat, op een heele reeks van kolken, ge legen in het middenpad van de Prinsegracht, op kolken, gelegen in de Laan van Meerdervoort en op nog andere punten van de stad. Deze kolken schijnen opzettelijk niet stankvrij te zijn ge maakt ten einde te kunnen dienen als toevoeren van lucht ter bevordering der ventilatie van de straatriolen, zulks in verband met de overal op de huisrioleeringen aan te brengen gasontsnappingsbuizen. Zoolang echter in vele straten een groot aantal pereeelen nog niet rechtstreeks op het gemeenteriool is aangesloten, schijnen bedoelde kolken meer als uitlaat van gassen, dan als toevoeren van lucht te werken, weshalve men, waar noodig, van gemeentewege zou moeten voorzien in een vol doend aantal gasontsnappingsbuizen, door gebruik te maken van art. 108 2 der Bouw- en Woonverordening. Dientengevolge werd aan Burgemeester eu Wethouders in overweging gegeven het stinken der hierbedoelde kolken door het nemen van de daartoe noodige maatregelen te willen tegengaan. In de Surinamestraat is aan dit verzoek voldaan door het aanbrengen van een afvoerbuis langs den gevel van een der belendende gebouwen. Van Burgemeester en Wethouders mocht de Commissie bericht ontvangen, dat door hen wordt overwogen, om, evenals in buitenlandsche steden bij het maken van eene behoorlijke rioleering is geschied, krachtens verordening binnen een daarbij vastgestelden terrnyn en volgens een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 925