b. 39 I i vooraf vastgesteld plan tot algemeene opruiming der nog bestaande beerputten te geraken. Dit denkbeeld vond by de Commissie algemeene instem ming; herhaaldelyk blijkt toch het stelsel van beerputten aanleiding te geven tot zeer bedenkelijke en onhygiënische toestanden, terwyl men mag zeggen, dat elke beerput op zich zelf op den duur een gevaar oplevert voor de veront reiniging van den bodem op de plaats waar hy gelegen is. En nu is het een feit, dat ook de ligging van vele beerputten zeer bedenkelyk is. Zoo worden wel beerputten aangetroffen onder kamervloeren, onder uitbouwen, of op nauwe binnen plaatsen. De Commissie heeft dan ook bij alle voorkomende gelegenheden aangedrongen op het zooveel mogelijk op ruimen van beerputten, en zy hoopt ten zeerste, dat Burge meester en Wethouders spoedig zullen overgaan tot het aanhangig maken van de door hen ten dezen overwogen verordening. Door de Commissie werd een onderzoek ingesteld naar den toestand op de beide asch- en vuilnisstalen hier ter stede en tevens naar het vervoer van het van die aschstalen afkomstige zoogenaamde waardelooze vuil, zulks naar aan leiding van het enorme luchtbederf dat in de maanden September en October van dit jaar, speciaal in de omgeving van de asch- en vuilnisstaal aan den Noord-West-Buitensingel was waar te nemen. Naar aanleiding van het door de betrokken sub-commissie ingestelde onderzoek, richtte de Commissie tot Burgemeester en Wethouders het dringend verzoek om het hierby betrok ken vraagstuk van de verzameling en den afvoer of verbran ding van vuil spoedig tot een voor deze gemeente bevredi gende oplossing te brengen. De Commissie herinnerde er aan, dat zy reeds in hare beide vorige jaarverslagen had gewezen op den hier nog steeds aanwezigen ongunstigen toestand. Het ingestelde onderzoek, dat geen nieuwe gezichtspunten heeft opgeleverd, en dat dan ook alleen de strekking heeft gehad om de Commissie tot in détails op de hoogte te stellen van de hier ter stede gevolgde wyze van werken, heeft de •20 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. S

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 926