39 22 verslag der gezondheidscommissie. zal komen, dat het tijd wordt in dezen eene beslissing te nemen, opdat, zoo spoedig doenlijk, het tegenwoordig bedryf op de aschstaal met het daaraan verbonden verwerken van allerlei vuil en afval binnen de bebouwde kom der gemeente tot het verleden behoore. De Commissie ontveinst zich daarby geenszins dat de hier te nemen beslissing eene moeilyke keuze noodig maakt tusschen de verschillende elders ten dezen gevolgde methoden van behandeling van het vuil. Maar zij is tevens van meening, dat verder uitstel der hier te nemen beslissing met het oog op de gezondheids belangen van de burgerij niet te verdedigen zou zyn. De Commissie kan zich geen redenen denken, die dat uitstel zouden kunnen rechtvaardigen. De zaak der ver branding is, naar de Commissie meent te weten, reeds eenige jaren bij Burgemeester en Wethouders in overweging en de beslissing omtrent het al of niet verbranden van zooveel mogelyk alle vuil zal dus thans kunnen en moeten vallen. In het begin van 1908 mocht de Commissie in antwoord op haar schryven te dezer zake van Burgemeester en Wet houders het bericht ontvangen, dat ook zij de noodzakelijk heid erkennen om spoedig te geraken tot een oplossing van het aschstaalvraagstuk. „Niet alleen”, zoo schrijven Burgemeester en Wethouders, „dat het wegvoeren van de steeds toenemende massa vuil „van jaar tot jaar hoogere eischen stelt aan de Gemeente kas, het wordt ook voortdurend moeilyker om afzetgebied „voor dat vuil te vinden”. „Het is ons bekend, in Uw schryven wordt daarop „eveneens gewezen dat de gemeenten, waar zoodanig „afzetgebied wordt gevonden, op hygiënische gronden zich „meer en meer gaan kanten tegen den invoer van dat vuil, „zoodat ook naar onze meening een verbod om die stoffen „in die gemeenten in te voeren, vroeg of laat te wachten is”. „Verplaatsing van den aschstaal b.v. naar de grens der „gemeente gesteld al daarvoor ware een geschikt terrein „te vinden en aangrenzende gemeenten maakten daartegen „geene bedenking kan geen oplossing van het vraagstuk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 928