39 1 I 23 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. Een firma aan de de Vliegerstraat had vergunning bekomen om op de openbare straat een motor neer te zetten ten einde ten huize harer klanten stof uit tapijten te zuigen. Van die vergunning had zij gebruik gemaakt om in de de Vliegerstraat C. Verontreiniging van de lucht enz. door fabrieken en werkplaatsen enz. 1 De ten vorigen jare ingestelde Sub-Commissie ad hoe, aan welke was opgedragen rapport uit te brengen over de vraag, wat in deze gemeente behoort te worden gedaan ten behoeve van een meer afdoende reiniging van den openbaren weg, kwam ook dit jaar met haren arbeid niet gereed en werd mitsdien diligent verklaard. Intusschen valt ongetwijfeld reeds eene groote verbetering te constateeren in de wijze waarop de straten worden schoongehouden. „heeten, aangezien daarmede de bezwaren worden verplaatst, „niet opgeheven”. „Daarom overweegt ons College, zooals U bekend is, om „door middel van verbranding het verzamelde vuil onscha- „delijk te maken”. „De in 1906 nieuw opgetreden Directeur heeft zich met „de studie van dit vraagstuk onmiddellijk ouledig gehouden „en in den loop van dit jaar zullen de resultaten daarvan „bekend worden. „Wij stellen ons voor de verdere voorbereiding alsdan „onverwijld ter hand te nemen. „Wij wenschen hieraan nog het volgende toe te voegen: „Sedert 1 Januari j.l. worden de aan rotting of broeiing „onderhevige bestanddeelen van het aangevoerde vuil, die „oorzaak zijn van de kwalijk riekende uitwasemingen daar- „uit afgescheiden en spoediger, dan vroeger het geval kon „zyn, verwijderd: de papieren, lompen, beenderen enz. gaan „naar den opkooper, de overige meest plantaardige stoffen „worden als mest verkocht. „Wij vertrouwen, dat de hinder, dien de omwonenden van „aschstaal ondervinden, door dien maatregel belangrijk zal „verminderen.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 929