i r 39 24 i Een klacht over hinder van stof bij het laden en lossen van cement op de straat voor een pakhuis in de Kranestraat, moest, hoewel de klacht geenszins ongegrond voorkwam, worden gedeponeerd bij gemis aan bepalingen, waardoor kon worden voorkomen het hinderlyk lossen en laden van de cement op de openbare straat, In een onbewoonbaar verklaarde woning in een slop aan de St. Jacobstraat was eene darmenzouterij in het klein ingericht, wat voor de nabijgelegen woningen aan de straat een onhoudbaren toestand gaf. De eigenares van het perceel, buiten wier voorkennis de zouterij in werking was, zegde den huurder de huur op en deze darmenzouterij op kleine schaal is dientengevolge daar ter plaatse verdwenen. Of en waarheen zij verplaatst is, kon niet worden nagegaan. Eene harskokerij in de Snoekstraat brandde in April van dit jaar grootendeels af, welk onheil ongetwijfeld een gevolg is geweest van „den aard of het gebruik maken der inrich ting". Op grond dat deze inrichting door den bij het hars koken ontstaanden walm bepaald hinderlijk was voor de omgeving, werd aan Burgemeester en Wethouders reeds bij voorbaat in overweging gegeven om, voor het geval dat de tegenwoordige vergunninghouder eene nieuwe vergunning krachtens art. 14, 3° der Hinderwet mocht aanvragen, die vergunning niet te verleenen. eene inrichting daar te stellen, zulks zonder vergunning krach tens de Hinderwet, waar tapijten werden heengebracht ten einde die door middel van een op straat staande machine (ben- zine-motor) met daaraan verbonden slangen op den zolder van de werkplaats te reinigen. Dit gaf natuurlijk een onhoudbaren toestand wegens het voortdurend lawaai op straat en de daarbij verspreide geuren. De Commissie stelde de politie van een en ander in kennis, die de firmanten zou verbaliseeren, zoowel voor het geval, dat zij de machine op straat lieten werken ten behoeve van hunne tapijtreiniging in de de Vlie- gerstraat, als voor het geval dat zij zonder vergunning krachtens de Hinderwet met die machine binnen aan het ■werk gingen. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 930