39 29 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. geadviseerd omtrent het op rich ten van eene slachterij van varkens in een perceel aan de Kielstraat. Het slachten had blijkens de oorspronkelijk door den aanvrager overgelegde teekening moeten geschieden op een binnenplaatsje, waarop een raam en deur van de keuken uitkwamen. Een derge lijke inrichting kon naar het oordeel der Commissie abso luut niet worden toegelaten. De aanvrager had intussehen getracht alsnog zijne aanvrage te wijzigen en tegen die i gewijzigde aanvrage bestond bij de Commissie, mits voldaan werd aan de gewoonlijk aan slachtplaatsen gestelde voor waarden, geen bezwaar, aangezien thans een bij het perceel behoorende overdekte poort als slachtplaats zou worden ingericht. Burgemeester en Wethouders meenden echter niet te moeten ingaan op deze gewijzigde aanvrage, omdat dan feitelijk eene andere vergunning zoude worden verleend, dan die, welke door de bij art. 7 der Hinderwet voorge schreven zitting was voorbereid; zij beschikten mitsdien afwijzend op de aanvrage, wat den verzoeker natuurlek niet behoefde te beletten een nieuwe aanvrage volgens het gewijzigde plan, in te dienen. Of zulks nog geschied is, is der Commissie niet bekend. Gunstig werd geadviseerd omtrent eene aanvrage om ver- gunning voor eene slachterij van rundvee in een perceel aan de Obrechtstraat, mits de noodige verbeteringen in den toestand van de slachtplaats -werden aangebracht. Intussehen, de Commissie betreurt, dat een openbaar I slachthuis nog steeds ontbreekt en aanvragen om vergun- I ning tot het oprichten van slachtplaatsen dientengevolge I nog altijd, tenzij er overwegende bezwaren bestaan, moeten worden ingewilligd. Door de Commissie werd reeds op 31 I October 1906 advies uitgebracht omtrent het haar door Burgemeester en Wethouders toegezonden ontwerp voor den bouw van een abattoir. In Juni 1907 kwam „Gemeentewerken” tot de overtuiging, dat electrische .beweegkracht moest worden toegepast en dientengevolge was eerst in October 1907 een voorstel om trent de machine-installatiën bij Burgemeester en Wethouders iugekomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 935