39 I I 30 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. D. Begraafplaatsen. Hieromtrent hebben wij niets mede te deelen. HOOFDSTUK IV. Volkshuisvesting. Gelukkig schijnt nu in 1908 de aanbesteding van de ge bouwen te zullen plaats hebben. Aan de tegenwoordige houders der vergunningen voor eene paardenslachterij aan de Zuilingstraat, eene slachterij voor rundvee en varkens aan de de Gheynstraat en eene slachterij voor varkens aan de Boekhorststraat, werden door Burgemeester en Wethouders nieuwe voorwaarden opgelegd. Het is gedurende het jaar 1907, voor wat betreft de werk zaamheid van de hier ter stede opgerichte „Vereenigingen in het belang der Volkshuisvesting”, gebleven bij ontwerpen en plannen. „Volkswoningen”, omtrent wier bouwplan de Commissie reeds in 1905 advies uitbracht, is nog steeds niet met Burgemeester en Wethouders tot een resultaat gekomen. Van „de Goede Woning”, die met „Scheveningsch Bouw fonds” als geldschieter, thans reeds drie jaar pogingen aan wendt om met steun van gemeentewege woningen te Sche veningen te stichten, heeft de Commissie nog geen plannen gezien, en het schijnt ook met deze vereeniging en hare plannen niet te willen opschieten. Ten minste, voor den bouw van arbeiderswoningen vanwege de Gemeente op een terrein aan de Westzijde van Scheveningen'is thans een ontwerp te wachten van de Directeuren van Gemeentewerken en het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, waaruit zou kunnen geconcludeerd worden, dat van steun aan de plannen van „de Goede Woning” is afgezien. Wat nu echter in Scheveningen gaat gebeuren, bouwen door „de Goede Woning” met voorschot van de Gemeente dan wel bouwen door de Gemeente zelve, het schijnt der

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 936