39 31 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. Commissie dringend noodzakelijk, dat in den Scheveningschen woningnood worde voorzien, weshalve zij verlangend naar eene beslissing daaromtrent blijft uitzien. Een nieuwe aanvrage om steun van de gemeente voor den bouw van arbeiderswoningen werd in het laatst van 1907 ingediend door de vereeniging „Openbaar Belang”, die zich voorstelt een aantal woningen te bouwen op een door de Gemeente aan te koopen en daarna aan de vereeniging in erfpacht uit te geven terrein aan den Trekvliet. Voorloopig mag dus gezegd worden, dat het aan plannen inderdaad niet ontbreekt. Echter, het wil der Commissie toeschijnen, dat het tijd wordt om tot daden over te gaan, en dat dan daarbij wel zeer dringend de aandacht vraagt het ook uit den onlangs door Bouw- en Woningtoezicht opgemaakten staat van leegstaande woningen wederom duidelijk gebleken te kort aan arbeiderswoningen te Scheveningen. Driemaal werd de Commissie door Burgemeester en Wet houders geraadpleegd omtrent verzoeken om dispensatie van de bepalingen der bouw- en woonverordening, die ver bieden te bouwen anders dan aan door den Raad goed gekeurde straten (waaronder begrepen is bouw op minder dan 10 M. afstand van de rooilijn). Tegen een bouw van vijf bergplaatsen (pakhuizen) achter de rooilijn van de Kerklaan bestonden bij de Commissie geene bezwaren, aangezien het terrein, waarop de bouw zou plaats hebben, zeer ruim was; echter bleek op dat terrein reeds een steenhouwers-werkplaats te zijn gevestigd van welke eene onmiddellijk aan dat terrein grenzende bijzondere lagere school veel hinder ondervindt. Van wege het stof moet men op die school vaak de ramen dicht houden. De Commissie achtte het dus noodzakelijk te be palen, dat van die pakhuizen geen hinderlijk of voor de gezondheid schadelijk gebruik zal mogen worden gemaakt, en had daarbij speciaal op het oog de mogelijkheid, dat de bergplaatsen als haringpakhuizen zouden worden gebruikt, wat de liggipg van de bedoelde school nog ongunstiger zou hebben gemaakt. Omtrent een verzoek om achter de rooilijn van de IJmuiden- straat ter vervanging van een houten pakhuis een steenen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 937