39 33 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. B. Systematisch woningonderzoek. Naar de meening der Commissie was dus de hierbedoelde bouw achter de rooiljjn reeds op zich zelve van zeer be- denkelijken aard, in zooverre als daardoor de thans nog betrekkelijk gunstige toestand van de bebouwing daar ter plaatse in ieder geval aanmerkelijk zou verslechteren, wat betreft toetreding zoowel van lucht als van licht; maar bovendien zou het toestaan der vrijstelling overeenkomstig de overgelegde teekeningen voor de toekomst het groote gevaar opleveren, dat de hierbedoelde doodloopende straat niet haren toch altijd onvoldoenden toegang uit de Park straat aan beide zijden zoo ongeveer geheel werd volge bouwd. De Commissie meende dan ook de inwilliging van het ten dezen gedaan verzoek ernstig te moeten ontraden. De Gemeenteraad heeft echter op voorstel van Burgemeester en Wethouders besloten de gevraagde ontheffing te verleenen. Nog werd door Burgemeester en Wethouders het advies der Commissie gevraagd omtrent den bouw van een werk plaats (steenhouwerij) achter de rooilijn van de Retiefstraat. Naar het oordeel der Commissie bestonden er tegen den voorgenomen bouw daar ter plaatse, wat betreft eventueele belemmering van toetreding van licht en lucht geene over wegende bezwaren, daar, gelijk uit de overgelegde situatie- teekening bleek, er steeds nog een zeer voldoende ruimte tusschen de daar aanwezige of later te stichten gebouwen zal overbljjven. Einde Augustus 1907 waren alle kleine woningen in het stadsgedeelte der gemeente en in Scheveningen opgenomen, zoodat het onderzoek op genoemden datum geheel was afgeloopen. In December was de zevende reeks tabellen voor den druk gereed, welke in het begin van het jaar 1908 werd uitge geven. Deze tabellen liepen over de blokken N, O, P, Q, R en 8, waarin 3pl9 woningen werden opgenomen. De restee- rende blokken zijn nog in bewerking en zullen in den loop van het jaar 1908 gedrukt en uitgegeven worden, evenals de totaalcijfers van het geheele onderzoek. De buurten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 939