39 35 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. 1 zaak 204 15 1 geval 9 gevallen 8 1 geval 4 gevallen privaatlei- en 43 20 35 25 2 1 10 6 18 Bij onderzoek werden reeds in orde bevonden Ongegrond bevonden, althans geen motief tot inmenging Niet voor opheffing vatbaar Verbeterd, na onderhandsche, mondelinge of schriftelijke onderhandelingen van het bureau, onder toezicht van den technisehen beambte van de Commissie In handen gesteld van het Gemeentelijk Bouw en Woningtoezicht Bij de gemeente werd op verbetering harerzijds aangedrongen in. Aan het Gemeentebestuur werd een bevel tot verbetering verzocht in Aan het Gemeentebestuur werd omtrent door Bouw- en Woningtoezicht uitgelokte bevelen tot verbetering advies uitgebracht in Niet uitgebracht, wijl de zaak inmiddels in orde was gebracht in Door het Gemeentebestuur werd het advies der Commissie verzocht in zake onbewoonbaar- verklaringen in Op 31 December was de verbetering nog in uitvoering in Voorloopig aangehouden is De onderhandelingen loopen nog over Nog in onderzoek op 31 December 25 zaken 6 23 1 zaak 19 zaken 13 De behandelde misstanden betroffen Gebrekkige inrichting van privaten dingen Stank door overvulling of gebreken van de beerput Stank door gebrekkige afsluiting van putten en kolken Defecten aan de rioleering in het algemeen Water in sousterrain of kelder.' Water onder .de vloeren door hoogeu grondwaterstand Schoorsteenen, die te laag waren Rotte vloer Vochtigheid van muren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 941