I 39 I 36 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. 28 1 2 32 1 1 4 3 18 1 5 29 2 1 3 1 4 3 23 Reehtstreeksche aansluiting aan het gemeenteriool ge maakt Gemis aan aansluiting aan het gemeenteriool Lekkage aan daken en goten Hinder door wijze van bewonen van buren in hetzelfde perceel Wand- en ander ongedierte Vervuiling van erfjes of plaatsjes in hofjes Gebrekkige afvoer van hemel- en gootsteen water. Onvoldoende afscheiding van stal onder de woning Slecht onderhoud Toestand der woning in vele onderdeelen slecht Gemis aan drinkwater Slecht drinkwater Overbevolking Stank door urinoirs Stank door vervuiling van slooten Stank door aanwezigheid van honden, katten enz. Vervuiling van gangen eu terreinen Stank van stallen, lorrenbewaarplaatsen, etc Stank door ton-privaten in woning Door den Gemeenteraad w erden op voorstel der Commissie onbewoonbaar verklaard de perceelen Stationsweg 23, Schedeldoekshaven 45, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 en 79, Ammunitiehaven 48, 50, 52 en 54 en Lange Beestenmarkt 181 en 183, omtrent al welke perceelen nog in het vorig verslagjaar voorstellen tot onbewoonbaarverklaring waren uitgegaan. De eigenaren van de perceelen Stationsw'eg 23 en Schedel doekshaven 45 kwamen vruchteloos by Gedeputeerde Staten in beroep. Door Burgemeester en Wethouders werd het advies der Commissie gevraagd omtrent de onbewoonbaarverklaring van de perceelen Nieuwe 'Molstraat 70 en 72, Pinkster- bloemenlaan 2, 4, 6, 8, 10 en 26 en Zuilingstraat 105, 107 109 en 111. Ook de Commissie was van meening, dat deze woningen niet door het aanbrengen van verbeteringen in bewoonbaren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 942