r 39 I 38 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.' Commissie adviseerde mitsdien gunstig en de onbewoonbaar- verklaring werd door den Gemeenteraad opgeheven. De ontruimingstennijn van het onbewoonbaar verklaarde perceel Schedeldoekshaven n°. 65 werd door den Gemeente raad verlengd tot 19 April 1908. Naar aanleiding van een ingekomen klacht werd een onderzoek ingesteld in zake overbevolking van een woning aan de van Ravesteijnstraat, die bewoond bleek te zijn door een gezin, bestaande uit man, vrouw en negen kinderen, van welke laatsten drie beneden 12 jaar oud. De aanwezige luchtruimte zonder aftrek van de betimmering bedroeg iets meer dan 109>/2 M3., terwijl volgens de Bouw- en Woon- verordening 123 'j2 M3. aanwezig behoorde te zijn. Bij deze berekening was de keuken buiten beschouwing gelaten, aangezien naar het oordeel der Commissie een keuken niet gezegd kon worden te zijn een vertrek in den zin, die door de genoemde verordening aan dat woord gehecht wordt. Mitsdien werd aan Burgemeester en Wethouders in over weging gegeven, het hoofd van het bedoelde gezin aan te schrijven om de overschrijding van het geoorloofde aantal in die woning te huisvesten personen te doen ophouden. Burgemeester en Wethouders berichtten een paar maanden later, dat het aantal bewoners der bedoelde woning intus- sehen met twee verminderd was. Burgemeester en Wet houders deelden echter niet in de meening der Commissie, als zoude de inhoud van de keuken in casu niet mede- gerekend mogen worden voor het bepalen van den inhoud van de vertrekken van de woning. Afgescheiden daarvan evenwel was door de vermindering van het aantal bewoners voldaan aan den eisch van art. 118 der Bouw- en Woonverordening, ook zonder dat de inhoud der keuken in rekening werd gebracht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 944