39 40 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. HOOFDSTUK VI. Scholen, fabrieken en werkplaatsen. Scholen. a. w- lettend hebben toe te zien op een getrouwe naleving van art. 56 en casu quo tevens van art. 49 der Woningwet. t. Door den Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid werd tweemaal het advies der Commissie gevraagd aangaande een besluit van den Gemeenteraad tot aankoop van grond voor den bouw van openbare lagere scholen. In zake den aankoop van grond aan het verlengde van de Willem de Zwijgerlaan tot dat doel vroeg de Hoofd inspecteur binnen een week het advies der Commissie te mogen ontvangen, daar by hem op grooten spoed bij behan deling dezer zaak werd aangedrongen. Mocht het uitbrengen van advies binnen den gestelden termijn niet mogelyk zijn, dan verzocht de Hoofdinspecteur terugzending der stukken per keerende post. De stukken werden teruggezonden op grond, dat de zaak van te veel belang scheen om door Voorzitter en Secretaris te worden afgedaan. De Hoofdinspecteur adviseerde nu zelfstandig aan Gedepu teerde Staten, dat hij wegens de nabijheid van het Ver- verschingskanaal geen vryheid had gevonden de oprichting van een school op de bedoelde plaats aan te bevelen of tc bevorderen, aangezien z. i. in eene school meer nog dan overal elders zuivere lucht behoort aanwezig te zyn. Uit een aan onze Commissie ter inzage gezonden cor respondentie tusschen Burgemeester en Wethouders en Ge deputeerde Staten te dezer zake bleek, dat de school was ontworpen op een afstand van ongeveer 100 Meter van het afvoerkanaal; dat naar de mecning van Burgemeester en Wethouders de last van stank daar ter plaatse niet be duidend kon zijn; en dat hun geen middelen bekend zijn om de luchtverontreiniging, die mocht worden veroorzaakt door de uit dat kanaal opstijgende gassen, te voorkomen. Het besluit tot aankoop van den grond werd door Ge deputeerde Staten goedgekeurd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 946