39 41 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. aan de Jan van Goyenstraat Door den Hoofdinspecteur werd voor bericht en raad in I handen der Commissie gesteld een klacht over den deplora- I helen toestand, waarin de gemeentelijke hulpschool (openbare lagere school der 2de klasse) verkeerde. Het ter plaatse ingesteld onderzoek bracht het volgende aan het licht: Aan het eind van de Jan van Goyenstraat op een door een hooge schutting van de openbare straat afgescheiden terrein staat een houten schoolgebouw, hetwelk reeds onge veer twintig jaar lang als zoodanig op verschillende punten I van de stad heeft dienst gedaan. Het wil der Commissie, die wegens den bijzonderen spoed niet in de gelegenheid was in dezen advies uit te brengen, intusschen voorkomen, dat het noodzakelijk zal zijn, ook met het oog op de daar ter plaatse te bouwen school, het laatste gedeelte van het Ververschingskanaal, alvorens met den bouw der school een aanvang wordt gemaakt, in gun stiger conditie te brengen, door niet langer al het rioolvocht van de geheele stad daarin over te pompen. Al zijn dan aan Burgemeester en Wethouders geen middelen bekend om de luchtverontreiniging daar ter plaatse absoluut te voorkomen, .zoolang verontreinigd water van de meer Zuidwaarts aan den Trekvliet gelegen plaatsen door het afvoerkanaal naar zee stroomt”, het middel om die luchtverontreiniging aan zienlijk te doen verminderen kan hun moeilijk onbekend zijn. Gelyk men weet, bestaat dat middel in het maken van een persbuis naar zee, waardoor niet langer het rioolvocht in het laatste gedeelte van het Ververschingskanaal behoeft geloosd te worden. In zake den aankoop van een terrein nabij de Schenk- straat voor den bouw van eene openbare burgerschool ver zocht de Commissie den Hoofdinspecteur haar wel te willen doen overleggen het plan, waarnaar de hier te stichten school zal worden gebouwd, zulks op grond dat zij, zonder kennis te hebben kunnen nemen van dat plan, niet in staat was in dezen behoorlijk van advies te dienen. Deze zaak was bij het einde van hét verslagjaar nog in behandeling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 947