39 43 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. Op den 20en September 1907 bracht de Commissie en Het gebouw' is van binnen geheel ongeverfd, behalve de ramen, die de sporen dragen van indertijd geverfd te zijn geweest; overal zijn teekenen van vroegere lekkage zichtbaar, en verleden jaar in de kerstvacantie is een groote partij schoolplaten totaal bedorven door de lekkage langs de wanden. Het was niet te verwonderen, dat in een dergelijk school gebouw het aantal verzuimen wegens ziekte, vooral in den winter, groot was. Een zelfs maar vluchtige inzage van de desbetreffende lijsten over de maanden Januari en Februari was reeds geschikt tot versterking der overtuiging, dat men hier te doen had met een schoolgebouw, waarin het verblijf gedurende de schooluren schadelijk moest zijn voor de ge zondheid van kinderen en onderwijzend personeel beiden. Aan de school was in den afgeloopen zomer nog voor een bedrag van f 400.vertimmerd geworden, zonder dat het evenwel mogelijk was een voldoenden toestand te verkrijgen, terwijl het in het voornemen van het Gemeentebestuur lag om het gebouw als hulpschool in gebruik te houden tot 1 April 1908, op welk tijdstip een nieuw schoolgebouw, dat nog in aanbouw was, voltooid zou zijn en in gebruik zou I kunnen worden genomen. Het kwam der Commissie echter voor, dat dit met het oog op de gezondheid der kinderen en der onderwijzers een zeer gewaagde wijze van handelen zou zijn geweest en dat het Gemeentebestuur er voor behoorde te zorgen, dat bijv. uiterlijk op 1 December een nieuw hulpgebouw gereed was, waarin deze school gedurende de wintermaanden op behoor lijke wjjze kon worden onder dak gebracht. Mitsdien werd aan den Hoofdinspecteur in overweging gegeven om, wanneer niet zeer spoedig in dezen door het Gemeentebestuur de noodige maatregelen waren getroffen, alle lokalen van de hier bedoelde hulpschool af te keuren als schadelijk voor de gezondheid. Het gevolg van een en ander was dat de hulpschool aan de Jan van Goijenstraat op den 21en December werd ont ruimd en buiten gebruik gesteld.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 949