95 -3 Onder deze oppervlakten zijn begrepen de voor rekening van de Gasfabrieken, de Duinwaterleiding, de Gemeente Telephoon, de Brandweer, de Electrische tram en het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf herlegde bestratingen over resp.: 49.976 M2., 33.905 M2., 13.887 M2., 2.433 M2., 15.551 M2. en 20.575 M2. In de Raadsvergadering van 7 Januari werd in be ginsel besloten tot den aanleg van: a. een haven aan de Noordoostzijde van den Trek- vliet, ten behoeve van vaartuigen, geladen met- en van een daaraan grenzend terrein voor den opslag van petroleum, hars, terpentijn, benzine, enz.; b. een 20 M. breeden weg, leidende van de sub a omschreven inrichtingen in de richting van de Binck horstlaan naar eene straat, ontworpen in het verlengde van de Lekstraat, met vertakking naar het ontmoetings punt van de Schenk met een in het verlengde van de Nieuwe Haven ontworpen verkeersweg: c. een 12 M. breeden weg ten Noorden van de nieuwe viaduct onder de spoorbaan naar Amsterdam van de Hollandsche Uzeren Spoorweg-Maatschappij, ten Noordoosten van den Trekvliet naar het sub b genoemde ontmoetingspunt; d. een 12 M. breeden weg ten Zuiden van- en in aansluiting aan de sub c bedoelde viaduct naar de terreinen van de nieuwe gasfabriek en over die terreinen naar de Binckhorstlaanalsmede tot het aanvragen van eene onteigening van de voor de uitvoering van deze werken benoodigde perceelen. In de vergadering van 22 April werd besloten niet I in te gaan op het aanbod van eenige eigenaren van l gedeelten van de Binckhorstlaan en van de aan die I gedeelten grenzende perceelen, om de voor de verbree- ding van de Binckhorstlaan noodige strook aan de Ge- meente te verkoopen. In de vergadering van 16 December werd besloten I om van een tweetal dierzelfde eigenaren den voor de i verbreeding van de Binckhorstlaan noodigen grond, j kosteloos over te nemen om te worden bestemd, en voor j rekening der Gemeente aangelegd, tot openbare straat. I De behandeling van het voorstel van Burgemeester en Wethouders tot verbreeding van een gedeelte van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 95