i 39 44 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. Gelyk in het vorig verslag werd vermeld was aan eene Sub-Commissie opgedragen rapport uit te brengen over de wenschelijkheid, zoowel als over de uitvoerbaarheid van het instellen van een stelselmatig onderzoek naar de hygiënische toestanden op de scholen hier ter stede. Die Sub-Commissie kwam tot de conclusie, dat, waar dc plaatselijke Commission van Toezicht geheel op de hoogte zijn van de toestanden, waar zij, na eene ondervinding van lange jaren, aan de noodzakelijke hygiënische eischen eenen vasten vorm hebben gegeven, het de voorkeur zou ver dienen, dat de Gezondheidscommissie in overleg trad met de plaatselyke sehoolcommissiën, ten einde, in samenwerking met dezen, nog meer dan thans geschiedt, de meest krach tige pogingen aan te wenden om bestaande misstanden verbeterd te krijgen en nieuwe misstanden zooveel mogelijk te voorkomen. Op die wijze zou het beoogde doel in korteren tijd, met mindere kosten en meer stelselmatig worden be reikt dan bij een voorafgaand, langdurig, zelfstandig onder zoek van wege de Gezondheidscommissie, waarvan de wenschelijkheid naar het oordeel der Sub-Commissie hoogst Vermelding verdient nog, dat de Gemeenteraad op voor stel van Burgemeester en Wethouders het besluit nam om aan de Nieuwe Haven een schoolbad te stichten. Hoewel het hier betrof een besluit in het belang der volksgezondheid, werd in dezen het advies der Commissie niet ingewonnen; wat ingevolge art. 6, 1 der Gezondheids wet ongetwijfeld had behooren te geschieden. corps een bezoek aan het nieuwe Gymnasium aan de Laan van Meerdervoort, dat voorzeker aan hooge eischen van hygiene voldoet, al zou een oordeel over het daar toegepaste stelsel van ventilatie wellicht nog wat voorbarig zyn. Hier vindt men ruime gangen, een met beelden versierde vestibule, een ruime speelplaats, een binnenplaats met keurigen tuinaanleg, luchtige goed verlichte en goed te verwarmen lokalen, uitstekend ingerichte privaten en uri noirs en dat alles in een gebouw, dat bovendien nog aan hooge aesthetische eischen voldoet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 950