39 twyfelachtig, en de noodzakelijkheid allerminst gebleken was. Een onderzoek naai' den toestand der scholen, welke niet vallen onder de inrichtingen voor hooger, middelbaar of lager onderwijs, bleef naar hare meening echter alleszins wenschelyk. Dit rapport gaf in de vergadering, waarin het behandeld werd, aanleiding tot uitgebreide discussion, die tot resultaat hadden dat werd besloten om een zelfstandig onderzoek in te stellen naar de toestanden op de scholen hier ter stede, waarna aan eene tweede Sub-Commissie werd opge dragen liet onderzoek voor te bereiden en dienaangaande nadere voorstellen te doen. Deze Sub-Commissie kwam tot de conclusie, dat het wen- schelyk was te beginnen met een onderzoek naar den toe stand der bewaarscholen, daarop te doen volgen de lagere scholen, terwijl dan later in onderzoek kunnen worden ge nomen de inrichtingen van middelbaar en hooger onderwijs. Dat onderzoek zou moeten geschieden door speciaal daartoe aan te wijzen leden der Commissie, die van allen anderen arbeid behoorden ontheven te worden, en later met nadere voorstellen dienden te komen omtrent de vragen, die zij in het onderzoek zouden wenschen te betrekken. Het werk dier leden zou aanmerkelijk kunnen worden verlicht, wan neer vooraf door de woning-opnemers der Commissie in alle bewaarscholen en lagere scholen een voorloopig onderzoek werd ingesteld, ten einde al wat voor eenvoudige waar neming vatbaar is, alvast op te nemen. Besloten werd eene Sub-Commissie van drie leden in te stellen, die zich speciaal met het scholenonderzoek zal be lasten, en die Sub-Commissie te doen bestaan uit een medicus, een technicus en een lid, meer speciaal vertrouwd met onderwjjsaangelegenheden. Daar de Commissie zulk een „onderwijsman” echter niet rijk was, werd vooraf uitbreiding der Commissie gevraagd, aan welk verzoek voldaan werd door de benoeming van den heer J. H. G. Roel tot lid der Commissie. Tot leden der Sub-Commissie voor het scholenonderzoek werden daarna benoemd de heeren Dr. L. Th. van Kleef, F. A. Koch en J. H. G. Roel, die allereerst een vragenlijst 45 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. -3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 951