39 Ziekten. 46 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. Fabrieken en werkplaatsen. b. HOOFDSTUK VII. Naar aanleiding van een ingekomen klacht werd aan den Inspecteur van den Arbeid medegedeeld, dat op een behangers- werkplaats het trapgat niet was afgesloten, terwijl slechts één privaat beschikbaar was en een urinoir geheel ontbrak. Bij het bezoek van den Inspecteur werkten in die werk plaats slechts 3 mannen en 2 meisjes, zoodat de bepalingen der Veiligheidswet niet konden worden toegepast. Intusschen was het trapgat omheind geworden. Toen zich in de maand Juli bij het vee in den omtrek van de gemeente wederom mond- en klauwzeer voordeed en deze ziekte nog al eenige uitbreiding dreigde te krijgen, zoodat bij gebruik vanongekookte melk dientengevolge De klachten over hinder, ondervonden van het onnoodig gebruik van stoomfluiten van fabrieken in de omgeving van bewoonde perceelen, herhaalden zich, weshalve aan Burgemeester en Wethouders, onder verwijzing naar het vorig schrijven te dezer zake, nogmaals in overweging werd gegeven om hetzij door aanvulling van de krachtens de Hinderwet aan die inrichtingen verleende vergunningen, hetzij door een bepaling in de Algemeene Politieverordening, tegen dit hinderlijk gebruik van stoomfluiten maatregelen te treffen. vaststelden voor de vroegere woning-opnemers, waarmede deze onmiddellijk aan het werk werden gesteld. Die woning- opnemers namen aldus eerst alle bewaarscholen op en zijn thans bezig met de lagere scholen. Intusschen kwam de Sub-Commissie met een concept-vragenlijst voor het scholen onderzoek en kon in het laatst van het jaar die vragenlijst door de Commissie na enkele wijzigingen worden vastgesteld (de lijst is hierachter opgenomen als Bijlage A).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 952