39 47 Gelijk reeds in het vorig jaarverslag werd vermeld, heeft de Commissie op aandrang van den medisehen Inspecteur der Volksgezondheid zich geruimen tijd bezig gehouden met hier ter stede ook voor den mensch besmetting geenszins uitgesloten was, werd door de Commissie aan Burgemeester en Wethouders in overweging gegeven om het publiek met het voorkomen van mond- en klauwzeer in kennis te stellen en ter voorkoming van het gevaar van besmetting er op aan te dringen, dat de melk niet anders dan gekookt of gepasteu riseerd zou worden gebruikt. Burgemeester en Wethouders richtten daarop een publicatie in dien zin tot de ingezetenen. Van het Hoofdbestuur van den Nederlandschen Barbiers- eu Kappersbond werd medewerking verkregen voor het opnieuw hier ter stede verspreiden van de „Gezondheids- bepalingen” van dien Bond, thans voorzien van eene goed keuring van onze Commissie. Van de afdeeling ’s-Graven- hage van dien Bond werd een lijst van leden ontvangen, aan wie den nieuw exemplaar der bepalingen werd toege zonden met verzoek die op een goed zichtbare plaats op te hangen en ze ook in toepassing te brengen. De „bepalingen” werden in de dagbladen bekend gemaakt en aan de niet bij voornoemden Bond anngesloten barbiers en kappers werd met verzoek als boven toegezonden een exemplaar der be doelde „bepalingen”, dat evenwel niet voorzien was van het wapen van den Bond. De „Gezondheidsbepalingen” zelve vindt men hierachter afgedrukt als By lage B. De typhus gaf der Commissie dit jaar geen aanleiding tot handelend optreden. De Rijswijksche bron van besmetting schijnt gestopt te zijn en in de twee laatste maanden van het jaar werd van het Gemeentebestuur geen enkele opgave van gevallen van febris typhoïdea ontvangen. Desniettemin zal, wat de typhus betreft, ook hier ter stede de grootste waakzaamheid in acht moeten worden genomen, en blijft hier voor een Gemeentelijken Ziektedienst een vruchtbaar terrein van werkzaamheid aanwezig. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 953