I I ./Jl I 39 49 ting de machtigste factoren zijn, en dat, waar de toepassing daarvan wordt verzuimd, groote gevaren en nadeelen voor de volksgezondheid verwacht kunnen worden. De Hoofd inspecteur gaf mitsdien in overweging voort te gaan met het pogen om een goed geregelden ontsmettingsdienst tot stand te helpen brengen, waarna de Commissie dit incident gesloten verklaarde en naar aanleiding van een nader rapport van de Sub-Commissie voor de besmettelijke ziekten aan het Gemeentebestuur het navolgend advies uitbracht: By onze Commissie heeft gedurende geruimen tijd een punt van gezette overweging uitgemaakt de vraag op welke wyze de gemeentelijke ontsmettingsdienst hier ter stede ware te reorganiseeren en in te richten, ten einde dit ge wichtig onderdeel van gemeentelijke voorzorg in overeen stemming te brengen met de tegenwoordig op dit gebied te stellen eischen. Onze Commissie is daarbij te rade gegaan met de zeer uitvoerige gegevens, die haar verstrekt zijn door eene Sub- Commissie uit haar midden, welke Sub-Commissie zoowel te Rotterdam als te Amsterdam een nauwgezet onderzoek heeft ingesteld naar de in die beide plaatsen op dit gebied gevolgde wyze van werken. Uit dat onderzoek is gebleken, dat noch het voorbeeld van Rotterdam, noch ook dat van Amsterdam te dezer stede geheel zal kunnen worden nagevolgd. Wij zyn namelyk tot de overtuiging gekomen dat het voor een richtigen gang van zaken een eerste vereischte is, dat aan het hoofd van den ontsmettingsdienst een medicus staat. Dit nu is te Rotterdam niet het geval. De daar ge- wlgde werkwijze is een uitvloeisel van de typhus-epidemie, welke enkele jaren geleden aldaar geheerscht heeft (toen onverwyld krachtdadig ingrypen geboden was). Aan het hoofd van den ontsmettingsdienst is dientengevolge geplaatst de Directeur van de gemeentereiniging, die daarbij, waar het de ontsmetting als zoodanig betreft, meestal zelfstandig optreedt, doch overigens wordt ter zijde gestaan door de medische leden der Gezondheidscommissie, welke Commissie tevens de aan haar door de gemeentelijke organen verstrekte gegevens van epidemiologische!! aard verwerkt. Het is duide- VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 955