39 50 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. J lijk dat de hiermede gegeven methode van werken geene aanbeveling verdient, en dat zij met een juist begrip van organisatie ten eenenmale in strijd is. Aan het hoofd van dezen Rotterdamschen dienst toch staat een niet-deskundige, die in de vele moeilijke vragen, welke zich hier voordoen, wel overleg kan plegen met de deskundige (medische) leden der Gezondheidscommissie, doch aan dit overleg niet altyd gehouden is en zich aan die leden niet behoeft te storen. Daarenboven staat de Gezondheidscommissie geheel los van het Bestuur, dat over de kosten der te nemen maat regelen te beslissen heeft. De verantwoordelykheid voor de eventueel, op advies van de medische leden der Gezondheidscommissie te nemen maatregelen wordt daardoor tevens gelegd op personen, die absoluut geene verantwoording verschuldigd zijn aan het bestuur, onder welks leiding de ontsmettingsdienst ten slotte staat, tenzij men zou kunnen goedkeuren, dat de niet-des kundige, in casu de Directeur der Gemeentereiniging eigen machtig van de inzichten zyner deskundige, doch niet voor de kosten verantwoordelijke adviseurs afwijkt en gelieft te decreteeren dat de verlangde maatregelen naar zyn leeken- inzicht overbodig zijn. De eisch, dat aan het hoofd van den ontsmettingsdienst geplaatst worde een deskundige, in dit geval dus een medicus, brengt met zich, dat alsdan die dienst niet zal kunnen vormen een bepaald onderdeel (afdeeling) van den reinigingsdienst, gelijk zulks te Rotter dam het geval is. Maar aan den anderen kant is ook het voorbeeld van Amsterdam hier ter stede waarschijnlijk niet geheel te volgen, omdat aldaar keuringsdienst van eet- en drinkwaren, sanitair schooltoezicht en ziektedienst zyn vêr- eenigd onder den naam van gemeentelijken gezondheids dienst en een dergelyke vereeniging in êéne hand op dit oogenblik hier ter stede niet wel te verwezenlijken lykt. Blijft dus de vraag of dan van den ontsmettingsdienst afzonderlijken tak van dienst zal behooren te worden die vraag ontkennend te moeten een gemaakt. Wy meenen beantwoorden. Onder de bestaande omstandigheden zou hier ter stede een vereeniging van sanitair schooltoezicht en ontsmetting»-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 956