39 51 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. Wat nu de inrichting van den gemeentelijken ziektedienst betreft achten Mij het wenschelyk, dat die dienst kan be schikken over behoorlijke en voldoende ontsmettingsovens en ontsmettingsbaden, alsmede over het noodige materiaal voor het afhalen van besmette en het terugbrengen van ontsmette goederen, benevens over een voldoende hoeveel heid tonnetjes voor faeealiën, linnen zakken voor het op bergen van het besmette lyf- en linnengoed, desinfectantia enz., alles ter verstrekking waar en wanneer zulks noodig blijkt of verlangd wordt. Wy zouden echter, voor zooveel betreft het ingrijpen van den ziektedienst, een onderscheid willen maken tusschen: dienst onder één hoofd niet uitgesloten behoeven te zijn. En naar onze meening zouden zelfs de werkzaamheden voor den ontsmettingsdienst in den regel niet van dien omvang zijn, dat daarvoor een afzonderlijke tak van dienst zou mogen worden gëeischt. Aan een vereeniging van sanitair schooltoezicht en ont smettingsdienst in ééne hand nu, zyn onmiskenbare voor- deelen verbonden. Beide diensten zouden, ook al bleven zij gescheiden, voortdurend voeling met elkaar moeten houden, aangezien de schoolarts zich op de hoogte moet stellen van den loop en de verspreiding der besmettelijke ziekten op de scholen, en de scholen op haar beurt weer te beschouwen zijn als zeer voorname bronnen van besmetting. Door het stellen van de beide diensten onder één hoofd, is echter de vereischte samenwerking van zelf gegeven, wat dus de aangewezen weg schijnt. De nieuwe diensttak zou den naani kunnen krijgen van: „Gemeentelyk geneeskundig schooltoezicht en Ziektedienst”, terwijl dan de afdeeling gemeentelijke ziektedienst ware te belasten (behalve met ontsmettingsdienst in engeren zin) met het opsporen van de bronnen, het voorkomen van verdere verspreiding en het nagaan van den loop der ziekten. Zoo noodig zouden dan aan het hoofd van dien tak van dienst een of meer wetenschappelijk gevormde adjuncten kunnen worden toegevoegd, aan wie de leiding der ver schillende afdeelingen kan worden toevertrouwd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 957