39 52 a. gevallen van pokken, cholera, vlektyphus, pest en meningitis cerebro-spinalis epidemica; b. gevallen van andere in meerdere of mindere mate be- smettelyke ziekten. By de eerstbedoelde categorie, die der zoogenaamde exo tische (van buiten ingevoerde) ziekten zou naar onze meening de gemeentelijke ziektedienst onverwijld, zelfstandig moeten ingrijpen en de meest strenge maatregelen, ook met betrekking tot ontsmetting, moeten nemen. Is behoorlijke isolatie van een door dergelijke ziekte aan getast persoon niet mogelijk ter plaatse, waar hy verblijft, dan dient de zieke aanstonds naar het ziekenhuis te worden overgebracht, of anders van gemeentewege een post voor den toegang naar zy’ne woning te worden geplaatst. Voorts zal van wege de Gemeente eene behoorlijke gelegenheid moeten worden ingericht om verdachten te doen observeeren en te isoleeren, en daaraan worde dan tevens verbonden eene inrichting voor het nemen van ontsmettingsbaden, ook ten behoeve van de geneesheeren en van de huisgenooten of bewoners van het perceel, waar een dergelijk ziektegeval is vóórgekomen. Bij de sub b bedoelde categorie van ziekten kan en behoort het nemen van de noodige maatregelen te worden overge laten aan den behandelenden geneesheer (den huisarts) voor wiens verantwoording toch reeds komt het tijdig maken der diagnose, het verwijderen van de kinderen, het isoleeren van den lijder en het dadelyk doorvoeren van andere ge ween schte maatregelen. De gemeentelyke dienst behoeft hier slechts aanvullend op te treden d. w. z. eerst dan waanneer de behandelende geneesheer hare hulp inroept. Dan echter, bijv, by het doen ontsmetten van goederen, behooren alle mogelijke facili teiten te w'orden toegestaan. Alleen wanneer zich een geval van febris typhoïdea (typhus) of dysenterie voordoet ten tiuize van een melkboer of meik- slyter of in een complex van woningen, waar van een ge meenschappelijk privaat wordt gebruik gemaakt, behoort naar onze meening de gemeentelyke dienst uit eigen hoofde op te treden door de aanwezige melk op te koopen, drek- VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 958