39 53 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. andere noodige maatregelen te Aan het in bovenstaande regelen in groote trekken ont worpen beeld van een_ goed ingerichten Gemeentelijken tonnen te verschaffen en nemen. De beslissing omtrent het geheel of gedeeltelijk ontsmetten van scholen en leermiddelen worde overgelaten aan het hoofd van den ziektedienst. Te Amsterdam wordt eerst dan tot ontsmetting van scholen overgegaan, wanneer blijkt, dat binnen een zeker tijdsverloop op een bepaalde school min of meer geregeld gevallen van besmettelijke ziekten, als roodvonk en diphthe- ritis, voorkomen. Waar het bijzondere scholen geldt, worde vooraf overleg gepleegd met het hoofd der school en zoo noodig de hulp ingeroepen van den medischen Inspecteur van de Volks gezondheid. Onze Commissie heeft zich bij het bovenstaande geplaatst op het standpunt, dat in contact-infectie de voornaamste oorzaak van de verspreiding der besmettelijke ziekten moet worden gezocht, zoodat bij de endemische ziekten de huis arts de persoon is, die de verspreiding direct zooveel mogelijk behoort tegen te gaan, door, niet eerst na afloop, maar ook reeds tijdens het verloop der ziekte te doen zorgen voor behoorlijke ontsmetting, van hetgeen ontsmet moet worden. Met de zoogenaamd exotische ziekten is het een ander geval hier zijn met kans op succes maatregelen te nemen, die alleen van overheidswege zyn door te voeren, zoodat hier een zelfstandig optreden van den gemeentelijken ziektedienst geboden schijnt. Om nu de hier geschetste taak naar behooren te kunnen vervullen, zal de gemeentelijke ziektedienst en mag men zeggen, dat dit een van haar belangrijkste werkzaamheden is zich voortdurend hebben bezig te houden met het doen van onderzoekingen en het verzamelen van gegevens van epidemiologischen aard, alsmede met het aangeven van die maatregelen, die kunnen strekken ter voorkoming van verdere verspreiding van dreigende of heerschende besmette- lijke ziekten.-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 959