39 54 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. HOOFDSTUK VIII. Geneeskundige Armverzorging. Hieromtrent hebben wy niets mede te deelen. HOOFDSTUK IX. Drinkwatervoorziening. iff Het nader onderzoek in zake de klacht van een bewoner van een perceel aan de Beeklaan over het opzeggen door de gemeente van hare verbintenis tot levering van drink water voor dat perceel, welke klacht aan het einde van het vorig verslagjaar nog in behandeling was, toonde aan, dat daar ter plaatse 47 woningen waren verstoken geworden van duinwater. Gelyk men weet, betreft het hier een poging van de zijde van het Gemeentebestuur om, wat aangaat de riooleering en de bestrating van het betrokken gedeelte van de Beeklaan. tot betere toestanden te komenaangezien de belanghebben den vooralsnog niet allen bereid waren de daarvoor noodige sommen te storten, heeft het Gemeentebestuur de bewoners van de bedoelde perceelen afgesloten van de duinwater leiding, voor zoover hunne huiseigenaren zich niet tot storting bereid hadden verklaard. Ziektedienst beantwoordt de tegenwoordige ontsmettings- dienst hier ter stede al zeer weinig. Wegens het groote belang der zaak meenen wy derhalve bij Uw College met klem te mogen aandringen op de nood zakelijkheid om dien ontsmettingsdienst zoo spoedig mogelijk om te zetten in een gemeentelyken ziektedienst, die, wat organisatie en wijze van werken betreft, voldoet aan de tegenwoordig daaraan te stellen eischen. De hierby betrokken belangen der volksgezondheid mogen zoo overwegend ge acht worden dat het in het leven roepen van een goed georganiseerden en goed geleiden gemeentelyken ziektedienst naar ons oordeel op dit gebied al mede als een der meest urgente maatregelen moet worden beschouwd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 960