39 55 HOOFDSTUK X. Levens- en Genotmiddelen. Burgemeester en Wethouders vroegen het advies der Commissie omtrent eene ontwerp-verordening op eet- en drinkwaren. Bij het onderzoek nu bleek, dat de bewoners dier per- eeelen zich van water voorzien door het bij de buren te halen; zij koopen het, of krijgen het door bemiddeling van den huiseigenaar. Geklaagd werd in enkele gevallen over de kwaliteit van het door de huiseigenaren verstrekte water; het was niet altijd even helder en het vuil dreef er soms boven op. Schrobwater werd gehaald uit de vaak sterke vervuilde Loosduinsche vaart. Een voorstel om bij Burgemeester en Wethouders aan te dringen op toepassing van art. 98 der Bouw- en Woonver- ordening werd, ten einde de positie van het gemeentebestuur in dezen niet noodeloos te verzwakken met groote meerder heid verworpen en besloten werd den loop der zaak eerst nog eens aan te zien. Intusschen schijnt het Gemeentebestuur eene strafvervol ging, waarschijnlijk op grond van genoemd artikel, te hebben uitgelokt en zijn eenige eigenaren dientengevolge tot boete veroordeeld. De toestand van het betrokken gedeelte van de Beeklaan is echter onveranderd gebleven en nog steeds zyn de des tijds afgesloten perceelen verstoken van duinwater. Het wil der Commissie voorkomen dat het afsluiten der waterleiding een niet alleen bedenkelijke, maar tevens een niet afdoende dwangmaatregel in dezen is gebleken te zijn en naar hare meening wordt het tijd om den voor het hygiënisch geweten nooit te rechtvaardigen maatregel maar weder op te heffen. Daarvoor zou te eer reden zijn, omdat behalve de eigenaren hier tevens getroffen worden de bewoners der perceelen, welke laatsten toch aan de niet-inwilliging van de overigens volmaakt billijke eischen van de zyde der Gemeente hoe genaamd geen schuld hebben. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 961