l I f I ib te? 39 I Br 56 VERSLAG DEK GEZONDHEIDSCOMMISSIE. In de Commissie heeft naar aanleiding van het toegezonden ontwerp allereerst een punt van overweging uitgemaakt de vraag, in hoeverre zou kunnen worden tegemoet gekomen aan het bezwaar, dat bij het ontwerp geenerlei normen gesteld werden voor de eischen, waaraan de te keuren eet- en drinkwaren zullen hebben te voldoen, noch ook de me thoden werden aangegeven, waarnaar de verschillende artikelen zullen worden onderzocht. Het kan n.l. niet ontkend worden, dat het niet bekend zijn van normen en methoden van onderzoek ook den bona- fide-handelaar of fabrikant, bij gebreke van eenen ofiicieelen Codex Alimentarius, plaatst voor de keuze tusschen eene berusting in het oordeel van den gemeentelijken keurings dienst, naar den grondslag van welk oordeel hij mag raden, en het uitlokken van eene rechterlijke uitspraak omtrent dienzelfden hem onbekenden grondslag. Dit klemt te sterker, wanneer men weet, dat er bijv, voor het onderzoek van bessensap drie verschillende methoden bestaan met als uitkomst drie verschillende reeksen van cijfers. Nu leek het der Commissie echter ondoenlijk om in de verordening vast te leggen de eischen, waarop en de methoden, waarnaar gekeurd zal worden. Zoolang evenwel een officieele Codex Alimentarius blijft ontbreken, schijnt de billijkheid te vorderen, dat belang hebbenden in staat gesteld worden op een of andere wijze kennis te nemen van de door den gemeentelijken keurings dienst gestelde eischen en gevolgde methoden van onderzoek. Artikel 1 der ontwerp-verordening zou naar het oordeel der Commissie moeten luiden als volgt: „Het is verboden eet- of drinkwaren, die ondeugdelijk van „samenstelling zijn of, ten gevolge van welke oorzaak ook, „in ondeugdeljjken toestand verkeeren, ten verkoop in „voorraad te hebben, in het openbaar uit te stallen, te koop „aan te bieden, rond te venten, te vervoeren of binnen de „gemeente in te voeren”, zulks op nader bij het uitgebracht advies uiteengezette gronden. Ook de artikelen 2, 4 en 6 der ontwerp-verordening zouden naar het oordeel der Com missie eenige wijziging moeten ondergaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 962