39 57 HOOFDSTUK XL Uitvoering en handhaving van Wetten en Verordeningen. Door het scheikundig lid der Commissie, den heer J. J. Hofman, werd een onderzoek ingesteld naar de hoedanigheid van eenige hier ter stede aangekochte soorten van koffie- stroop, worst en rookvleesch. De desbetreffende rapporten vindt men hierachter afgedrukt als Bijlagen C. en D. Voor worst en dergelijke vleeschwaren bleek hierbij wederom duidelijk de noodzakelijkheid van een chemisch onderzoekhier zal dus samenwerking moeten gezocht worden tusschen de keurmeesters van vee en vleesch en den gemeentel ij ken keuringsdienst van eet- en drinkwaren. Wat betreft de koffiestroop, bleken verschillende winkeliers zeer verbaasd, dat zjj een artikel van zulk een slechte hoedanigheid in voorraad hadden gehad. Deze onderzoekingen toonden ten overvloede nog eens de wenschelijkheid aan van een spoedig in werking treden van den keuringsdienst, welke dienst dan ook in het begin van 1908 met de werkzaamheden een aanvang heeft gemaakt. In bovenstaanden zin werd op den 4den Juni 1907 aan het Gemeentebestuur in dezen advies uitgebraeht, en op 26 Juli d. a. v. diende de Commissie het Gemeentebestuur van advies omtrent een tweetal ontwerp-voorstellen aan den Gemeenteraad met betrekking tot de invoering van den keuringsdienst. Ten aanzien van de uitvoering van de Woningwet en van de Bouw- en Woonverordening, wordt in de eerste plaats verwezen naar Hoofdstuk IV. Burgemeester en Wethouders vroegen het advies der Commissie omtrent eene eventueele. onteigening van een terrein, kadastraal bekend als Gemeente ’s-Gravenhage, sectie A. I. nummers 391 en 392 en gelegen aan de Broeksloot tusschen den Rijswijkschen weg en den Trekvliet, zulks op grond dat van dat terrein door het voor die gronden ont worpen bouwverbod naar billijkheid een te groote oppervlakte VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 963