I fc i i j 39 58 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. 1. o. 3. Verordening op de keuring en afslag van den visch van 20 Juli 1858. Instructie voor den Directeur der Openbare Reiniging van 23 Juni 1874. Verordening op de Algemeene Begraafplaats van 12 November 1885. i zou worden getroffen, weshalve er termen bestaan om, over eenkomstig de kennelijke bedoeling van de Woningwet, het hierbedoelde terrein niet in het bouwverbod te begrijpen, doch ten name van de Gemeente krachtens artikel 77 sub 4° der Onteigeningswet te onteigenen. De Commissie deelde aan Burgemeester en Wethouders als hare meening mede, dat tegen onteigening van het boven omschreven terrein krachtens het genoemde artikel der onteigeningswet geen bezwaar bestaat. I 6. Verordening op de Gemeentelijke Bewaar- en Voorbe reidingsscholen van 28 Juni 1892. 7. Verordening, regelende de geneeskundige hulp, die van Gemeentewege wordt verstrekt van 24 November 1896. gewyzigd 20 December 1900. 4. Instructie voor den Opzichter der Algemeene Begraaf plaats van 12 November 1885. In het register, bedoeld bjj art. 275 der Gezondheidswet komen de volgende verordeningen voor: 5. Verordening regelende het beheer betrekkelijk het ophalen van asch en vuilnis, het vegen der straten enz. van 1 Februari 1871, gewijzigd 1 Juni 1888. 8. Tarief en voorwaarden der levering van duinwater van 3 Maart 1898, gewijzigd 25 April 1899. 9. Verordening op eenige markten van 19 Augustus 1902. 10. Algemeene Politieverordening van 15 Juli 1902, laat stelijk gewijzigd bij besluit van 6 Mei 1907.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 964