I i I 39 fc 60 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. zijnde gegevens omtrent de morbiditeit, voor wat betreft de besmettelijke ziekten. 't Naar aanleiding van cene hier ter stede verspreide brochure welke eene aanprijzing bevatte van verschillende zooge naamde Nienw-Malthusiaansche middelen, rees in de Com missie de vraag op welke wijze paal en perk ware te stellen aan de voor de gezondheid schadelijke praktijken van de zoogenaamde „deskundigen” op dit gebied. De Geneesheer-Directeur van het Gemeente-ziekenhuis alhier berichtte der Commissie, dat het aantal zwaar zieke vrouwen, die na een abortus provocatus in het Gemeente ziekenhuis worden binnengebracht, door hem geschat wordt op zeker 100 per jaar. Intusschen is natuurlijk het aantal slachtoffers der zoogenaamde „Nienw-Malthusiaansche des kundigen” veel grooter dan officieel ooit bekend wordt. Eenerzijds nu behoort naar het oordeel der Commissie de abortus provocatus strafbaar te worden gesteld ook in gevallen, waarin het bewijs niet valt te leveren, dat de vrucht geleefd heeft, anderzijds ware het in hooge mate wenschelijk, dat aan het aankondigen of aanprjjzen door onbevoegden van hun gevaarlijk bedrijf onder het mom van Nieuw-Malthusianisine, door doeltreffende wettelijke maat regelen paal en perk worde gesteld. Daar hierbij een zeer groot gezondheidsbelang is be trokken, wendde de Commissie zich tot den Hoofdinspecteur met het verzoek een en ander te willen brengen onder de aandacht van den Centralen Gezondheidsraad en aan te dringen op het nemen van de zoo dringend noodige maat regelen om het hierbedoelde euvel krachtig te bestrijden. Eene Commissie van leden der afdeeling ’s-Gravenhage en Omstreken van de Nederlandsche Maatschappij tot be vordering der Geneeskunst, vroeg in het laatst van het jaar den steun en de medewerking der Gezondheidscommissie voor een onderzoek naar de oorzaken der groote sterfte van kinderen beneden het jaar te dezer stede. Aan eene Sub-Commissie werd opgedragen met de boven bedoelde heeren in overleg te treden omtrent de vraag of

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 966