96 Nog werd in de Raadsvergadering van 10 Juni be sloten tot den aanleg van een straat (voetpad) ter breedte van 6 M. tusschen de Wassenaarsche straat en den Zeekant langs de Oostzijde van het Savoy-Hötel en in verband daarmede tot het overnetnen van het erfpaehts- recht van voor den aanleg van een deel dezer straat noödige terreinen. Een ontwerp-Raadsbesluit tot vestiging van bouwver- bod op de gronden bij Raadsbesluit van 1 Augustus 1905 en van 14 Juli 1906 (zie Gemeenteverslag over 1905 blz. 97 en idem over 1906 blz. 95) aangewezen als in de naaste toekomst bestemd voor openbare straat, werd ingevolge artikel 27, al. 4, der Woningwet van 10 Januari tot 16 Februari ter Gemeente-secretarie ter visie gelegd. Een bezwaarschrift van G. Bordewijk en een van de Bouwgrond-Maatschappij „Nieuw-’s-Gravenhage” tegen dit ontwerp-Raadsbesluit werden in de Raadsvergadering van 18 Februari om prae-advies in handen gesteld van Burgemeester en Wethouders. de Wassenaarsche straat c. a (Gemeenteverslag' over 1906 blz. 94) werd voortgezet in de Raadsvergadering van 7 Januari. Besloten werd de breedte van de Wasse naarsche straat tusschen Werfstraat en Zeilstraat te bepalen op 15 M., die van de zijstraat van de Wasse naarsche straat langs het Savoy-Hötel naar den Strand weg op 12 M. en die van de straat tusschen het Noor delijk gedeelte van ovengenoemde zijstraat en de Wasse naarsche straat eveneens op 12 M. In dezelfde vergadering en in die van 4 Maart werden eenige perceelen aangekocht, noodig voor de uitvoering van deze werken. Aangezien niet alle perceelen, waarover de Gemeente de beschikking behoeft, langs minnelijken weg waren te verkrijgen, werd in de vergadering van 10 Juni be sloten een adres tot de Koningin te richten met het verzoek aan de Staten-Generaal een wetsontwerp voor te dragen, waarbij de hierboven bedoelde werken worden verklaard tot een werk van algemeen nut. De bescheiden, bedoeld in art. 6 der Onteigeningswet werden van 8 November tot en met 14 December voor belanghebbenden ter Gemeente-secretarie ter visie gelegd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 96