39 F'- f 64 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. (I. h. a. 9- 3- k. Hoe geschiedt de ventilatie tijdens de lesuren? Wordt er geventileerd tusschen en buiten de lesuren? Is er tocht in de lokalen? h. i. a. b. e. f- 9- b. c. d. b. e. d. e. 10. Verwarming der lokalen. Is er centrale verwarming? Zoo neen, welk soort van kachels wordt gebruikt Waar zijn de kachels of radiatoren geplaatst Hoe ver zijn die verwijderd van de dichtst bij zynde bank? Moeten de kachels soms gloeiend gestookt worden Zyn er kachelschermen Wordt voor genoegzame aanwezigheid van water damp gezorgd en hoe? Wordt ’s zomers by groote hitte vry gegeven? 11. Privaten en waterplaatsen. Hebben zy voorportalen, voor zoover zy direct in gemeenschap met het schoolvertrek staan? Hoe zjjn zy geplaatst ten opzichte der windrichting? Zyn zij onderling gescheiden? Zijn zy voorzien van deuren? Zyn zy behoorlyk verlicht en voldoende geventi leerd Is behoorlyk toezicht op gemakkelijke wyze te houden Zyn er afzonderlijke privaten voor jongens en meisjes Zyn er tonnen, beerputten, enz.? Als er tonnen zijn, worden die dan gedeeltelijk met kalkmelk gevuld en hoe dikwijls worden zij geledigd Zyn privaten en urinoirs reukeloos en hoe worden zij gereinigd? Hebben zy waterspoeling? 12. Kleederbergplaatsen. a. Waar en hoe zijn die?

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 970