39 p 70 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. Bijlage C. Aan de Gezondscommissie te ’s-Gravenhage. Door vereeniging van Peekoffiefabrikanten, werd de aan dacht der Gezondheidscommissie gevestigd op de vele ver- valschingen, die peekoffie en cichorei ondergaan, op de minder waardige producten, die aldus in den handel komen, in plaats van een koffiesurrogaat dat, van goede grondstof bereid, ook een goede volksdrank kan zijn. Ik sprak naar aanleiding van die circulaire de meening uit, dat dit minderwaardige koffiesurrogaat, niet onder den naam van peekoffie, cichorei of gezondheidskoffie etc. verkocht wordt, maar vooral het artikel „koffiestroop” van zoo inferieure qualiteit in den handel wordt aangetroffen. Het onderzoek van eenige monsters peekoffie, toenmaals aangekocht naar aanleiding van bovengenoemde opmerkingen, was ook alleszins bevredigend en gaf geen reden het onder zoek verder voort te zetten. Geheel anders is het met koffiestroop het geval geweest. Goede koffiestroop behoort te zijn gebrande suiker of gebrande stroop. Door verhitting wordt de suiker bruin gekleurd en in caramel veranderd, en dit ontledingsproduct is door zijn bruine kleur en bittere smaak geschikt om als koffiesurrogaat te worden gebruikt. Koffiestroop uit suiker, goede glucose of goede stroop bereid, laat derhalve na verbranding zeer weinig asch achter. Daar in den regel stroopafval wordt gebruikt, benevens zwavelzuur om de carameliseering te bespoedigen, alsmede krijt enz., geeft het aschgehalte van koffiestroop vrijwel aan de meerdere of mindere deugdelijkheid van het monster, dat onderzocht is. Voor deugdelijke koffiestroop kan men m.i. hoogstens een aschgehalte van 6 procent aannemener zijn my soorten bekend, die minder dan 1 procent asch na ver branding achterlieten. In de achterstaande tabel vindt men de cijfers, verkregen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 976