39 73 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. Bijlage D. Aan de Gezondheidscommissie te 's Gravenhage. Toen het vorige jaar de berichten tot ons kwamen omtrent de schandelijke feiten, die in Amerikaansche exportslachte- rijen plaats vonden, werd niet alleen de vrees geuit, dat dergelyke „fijne” vleeschwaren ook hier zouden zyn in gevoerd, maar bovendien vroegen velen zich af of de toe bereiding van de hier te lande bereide worstsoorten en andere vleeschwaren, wel steeds het volle daglicht kon zien. Het bleek ook later uit verschillende andere berichten o.a. uit Noord-Holland, uit Tiel etc., dat een streng toezicht op den verkoop dezer eetwaren, eene rykskeuring van vleesch en daarmede bereide eetwaren zeer noodig is, opdat voor komen worde dat het vleesch van gestorven dieren en ander voor consumptie afgekeurd vleesch, in anderen vorm in con sumptie wordt gebracht. Maar behalve deze zeer afkeurenswaardige practyken, die slechts door een doelmatige vleesch- en veekeuring kunnen worden voorkomen, worde er ook gelet op toe voeging van stoffen, die in vleesch en vleeschspyzen niet thuis behooren en dienen om een minderwaardig product te bereiden of het voorkomen daarvan beter te doen zijn dan de werkelijkheid. Om dienaangaande een onderzoek in te stellen werden door mij verschillende monsters worst, hier ter stede ver kocht, in den loop van dit jaar onderzocht en daarbij in het bijzonder gelet op de volgende stoffen: 1°. meel, dat door sommigen wordt toegevoegd om de bindkracht die versch geslacht vleesch uit zich zelve moet hebben, aan de worstsoorten mede te deelen. Ook is zulk eene meeltoevoeging eene waardevermindering omdat aldus meel als vleeseh wordt verkocht en eene meerdere water toe voeging ook mogelijk is.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 979