97 Met het oog op eventuëele onteigening van de aan den Rijswijkschen Weg gelegen perceelen, kadastraal bekend als Sectie A. I. Nos. 391 en 392, werden de be scheiden, bedoeld bij art. 80 der Onteigeningswet, van 27 Mei tot 10 Juli ter Gemeente-Secretarie ter visie gelegd. Den 3den December verscheen het prae-advies op de hierboven bedoelde adressen, houdende voorstel om de perceelen, kadastraal bekend als Sectie A.I. nos. 391 en 392, krachtens het bepaalde bij art. 77 sub 4° der Ont eigeningswet ten name van de Gemeente te onteigenen en om voorts op de overige perceelen en perceelsge- deelten, welke ingevolge de boven aangehaalde Raads besluiten zijn bestemd voor den aanleg van openbare straat, bouw verbod te vestigen. In de Raadsvergadering van 8 April werd besloten tot het indienen van een adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal betreffende het bij die Kamer aan hangige wetsontwerp, aangaande de wijziging van de grens der Gemeenten 's-Gravenhage, Voorburg en Wassenaar. (Zie jaarverslag over 1906 blz. 88). In de vergadering van 6 (Mei werd voor kennisgeving aangenomen de mededeeling, dat door Burgemeester en Wethouders, naar aanleiding van een adres van den Gemeenteraad van Voorburg, een nader adres te dezer zake was ver zonden. Het wetsontwerp werd echter ongewijzigd door de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal goedge keurd, achtereenvolgens in de vergaderingen van 14 Mei en 10 Juli. Den 16den Juli verscheen de desbetreffende wet in i het Staatsblad (no. 213), waarbij het nieuwe gebied met I ingang van 1 Augustus bij onze Gemeente werd gevoegd. In een openbare vergadering van Gedeputeerde Staten op 26 Maart werd behandeld een verzoek van de Zuid- Hollandsche Electrische Spoorwegmaatschappij tot het afvoeren van den legger der wegen en voetpaden van i de Gemeente Wassenaar, van een gedeelte van den Bezuidenhoutschen Weg, gelegen ten Oosten van den spoor weg van Rotterdam naar ’s-Gravenhage en Scheveningen. 7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 97