I I I T 3 I bewerking van de 39 39 1 i i I i i i 9 t' 80 81 VERSING DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. ONTVANGSTEN. U I T G A V E N. den Secre- Art. 1. 2. 200! 4. 3. 140 8. 310! 9. 850j 580 Totaal der Ontvangsten 5800’ RETHAAN MACARÉ, Voorzitter. (w. g.) L. N. ROODENBURG, Secretaris. i andere kleine uitgaven, de algemeene zaken der 1000 200 1. 2. 3. 5. 6. 2600 400 100 5W Memorie. de Gemeente ’s-Gravenhage tot bestrij- <1 Totaal der Uitgaven Aldus vastgesteld in de vergadering der Gezondheidscommissie in 10 Mei 1907. ■Gnwenhage voor het jaar 1908. van het Rijk in de toelage aan Bijdrage I taris Bijdrage van ding van de Uitgaven der Commissie Andere Ontvangsten Bijlage F. RAMING der Ontvangsten en Uitgaven van de Gezondheidseomm Toelage aan den Secretaris Bureaubehoeften, porto’s en Druk- en bindwerk voor Commissie onderzoekingen van allerlei aard, van van klachten, voorbereiding van adviezen, vergoeding aan deskundigen bij onder- Kosten van onderzoek waaronder zoekingen Aankoop van boeken en tijdschriften Aankoop van technische hulpmiddelen Gewone jaarlijksche kosten van sterftecijfers Onvoorziene uitgaven, mede ingeval van te lage raming van de posten 2, 3, 4 en 7 Bezoldiging van bureelbeambte, met inbegrip van de kosten eener pensioenverzekering, zoo voor hem, als voor zijne weduwe en weezen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 985