I tl 1 I |7 39 39 i ii f f 1 83 82 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. tme te 's-Gravenhage, over het jaar 1906. Uitgaven van de Gezond) UITGAVE N. OKTVANG8TE N. Rekening. Rekenii Begroeting. Toelage aan den Secretaris. 1000 1000 400 150— 108 73 2. 200 120 05 140 Nihil. i 750 Nihil. 310 157 69 Memorie. Nihil. Totaal der Uitgaven 4041 76 Totaal der Ontvangsten Wethouders van ’s-Graven j 7150 i De Secretaris, (w.g.) E. EVERS. ff.) RETHAAN M A CARE, Voorzitter. (w.g.) Li. N. ROODENBURG, Secretaris. I De Burgemeester (w.g.) SWEERTS. Art. 1.1 1600j— 2500 400 100 I 92 79 2500 62 50 Nihil. RECAPITULATIE. Ontvangstenf 4404.09 Uitgaven 4041.76 “362.33 Bijlage G. REKENING der Ontvangsten en Batig Saldo Aldus vastgesteld in de vergadering der Gezondheidscommissie 8 Maart 1907. Goedgekeurd door Burgemeester en hage, den 26 Maart 1907. uitgaven I. Druk- en bindwerk voor de algemeene zaken der Commissie I. Kosten van onderzoekingen van allerlei aard, van onderzoek van klachten, voorbereiding van adviezen, waaronder vergoeding aan deskundigen bij onderzoekingen i. Kosten van systematisch woniugonderzoek. Aankoop van boeken en tijdschriften Aankoop van technische hulpmiddelen. i Gewone jaarlijksche kosten van bewerking van de sterftecijfers i. Kosten van drukken van sterftecijfers over 18951904, het maken en drukken van de grafische voorstellingen en van de sterftekaart I. Onvoorziene uitgaven mede ingeval van te lage raming van de posten 2, 3, 4, 5, 8 en 9 (overgebracht van post f 140.69). Bezoldiging van bureelbeambte, ter over schrijving uit de posten Systematisch Woniugonderzoek en Bewerking Sterfte cijfers 3. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. Begrooting. Bureaubehoeften, porto’s en andere kleine L de gemeente ’s-Gravenhage van de uitgaven der 6750 Memorie. Bijdrage van het Rijk in de toelage aan den Secretaris Bijdrage van tot bestrijding Commissie Andere Ontvangsten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 986