i Bijlage 40 Aan Heeren Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage. u Het Haagsch Comité voor Volksfeesten heeft de eer Uw geacht College de Rekening en Verantwoording aan te bieden over het jaar 1907 met een kort overzicht van den gang der werkzaamheden. Het Comité heeft 413 donateurs met f 929.- contributie, aan giften in natura werd bovendien voor een zeer aanzienlijk bedrag ontvangen. In kas is een batig saldo van f 230.12. Er werden vele Commissies en 8 Bestuurs-Vergaderingen gehouden. De heer H. J. P. J. Versteegh Meulemans bedankte voor het lidmaatschap wegens vertrek naar het buitenland en werd vervangen door den heer A. Hoogenraad van Scheve- ningen en door de keuze van den heer M. Nooijen werd ons Comité, dat ten hoogste uit vijftien leden bestaan mag, voltallig gemaakt. Door een lid van het Comité en door één der verschillende ingezetenen werden belangrijke giften geschonken. Het Comité heeft bij de herdenking van den driehondersten geboortedag van De Ruyter, 20.000 exemplaren van De Ruyter- liederen verspreidt op de scholen, met verzoek aan de Hoofden om te willen zorgen, dat de kinderen ze zouden zingen, ook met het doel om den volkszang te veredelen. Op den verjaardag van Z. K. H. den Prins der Nederlanden werden in 5 zalen uitvoeringen gehouden op het gebied van Toon- en Tooneelkunst, en in 5 kerken, waaronder ook de Nieuwe Kerk te Scheveningen, hadden Orgelconcerten plaats. Aan dit feest namen ruim dertienduizend volwassenen deel. Bij de viering van den verjaardag van H. M. de Koningin- Moeder in den Koekamp, waarvoor tot bijwoning, een 15000 tal kaarten waren uitgereikt, werd behalve eenige schoone koorwerken ook uitgevoerd, de „de Ruyter-Cantate”, door ruim zevenhonderd zangeressen en zangers en 200 kinderen onder de bezielende en welwillende leiding van den componist M. H. v. ’t Kruijs. Mejuffrouw Clasina v. Starrenburg ver tolkte belangloos de solo’s in dit meesterwerk en de staf van de kapel van de voormalige schutterij van Rotterdam ■O

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 987