40 2 L- Namens het Comité, ’s-Gravenhage, 5 Maart 1908. J. C. Jansen, Voorzitter. A. J. H. van Rijn, Secretaris. I' begeleidde zeer verdienstelijk. De verschillende koornummers werden afgewisseld door dansen van een 20-tal jonge dames, onder leiding van den heer W. M. Weijne. Op den verjaardag van H. M. de Koningin werd in den Koekamp een feest aan 1200 kinderen gegeven, waarbij de ouders en familieleden waren uitgenoodigd. Vele ingezetenen stelden het Comité belangloos in staat, de kinderen naar behooren te onthalen. Aan het eind van dit verslag acht het Comité zich tot plicht een woord van dank uit te spreken aan Uw Edelachtbaar College en den Raad voor de toekenning van de verhooging der subsidie van f 1000 en voor de medewerking bij de feesten op 2 en 31 Augustus. Dankbaar verdient vermelding, dat zijne Excellentie de Minister van Landbouw steeds den Koekamp ter beschikking stelt voor onze feesten, dat, met voldoening van onvermijde lijke onkosten, vele Vereenigingen op Toon- en Tooneelkunst gebied ieder jaar geheel belangloos hunne gaven ten beste geven dat tal van ingezetenen door belangrijke giften in natura het comité in staat stellen de kinderen te onthalen; dat een 70-tal dames en heeren op de feesten in de maand Augustus hun tijd en krachten wijden aan het welslagen dezer feesten; dat de Gemeentewerf en hare verdienstelijke ambtenaren steeds bereid gevonden worden, het Comité bij de voorbe reiding der feesten ter zijde te staan, en de politie voor haar optreden den meesten lof verdient. Met dezen steun zal het Comité op zijn weg voortgaan, omdat het de innige overtuiging heeft, op die wijze, veel bij te dragen tot versterking van den band, die het Volk aan ons Vorstenhuis bindt, en tot veredeling der Volksvermaken. if VERSLAG VAN HET COMITÉ VOOR VOLKSFEESTEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 988