1 Bijlage 41 Personeel. Gebruik. Bij besluit van Uw college van 15 Januari 1907, werd mej. H. J. J. M. van Diepen, voor dien werkzaam bij de vereeni- ging „die Haghe”, tot tijdelijk schrijfster bij mijn bureau aangesteld. Ik kon bij het einde van het verslagjaar gunstig adviseeren voor hare sedert gevolgde definitieve benoeming. De tijdelijke plaatsing van den klerk W. N. Arntzenius werd op mijn verzoek in een definitieve veranderd. Bij besluit van den Gemeenteraad van den 30 October 1907, wijzigende de verordering van 18 December 1905, werd het tractement van den Archivaris met ingang van 1 Januari 1908 gebracht op 2000 gld., met driejaarlijksche verhoogingen van 200 gld. stijgende tot 3000 gld. VERSLAG over hét jaar 1907, uügebracht door den Gemeen te-arch ivaris Aan Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage. Volgens het daarvan gehouden register, werd het archief bezocht door 67 verschillende personen die te zamen 742 bezoeken brachten en omtrent verschillende onderwerpen onderzoekingen instelden. Enkele daarvan wil ik afzonderlijk vermelden De heer G. H. J. O. Eschauzier uit Amsterdam zette ge regeld zijn ten vorigen jare omschreven onderzoek omtrent Ik heb de eer Uw college hierbij, ingevolge art. 2 mijner instructie, een verslag mijner ambtelijke verrichtingen, van den toestand en van het gebruik van het oud-archief en der bibliotheek over het jaar 1907 aan te bieden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 989