41 aan Na het in mijn vorig verslag gezegde kan ik over dit punt zeer kort zijn daar de bewaring der verzamelingen in hoofd zaak dezelfde is gebleven. Zooveel mogelijk is voortgegaan met het aanbrengen der kleine verbeteringen in mijn vorig verslag als wenschelijk opgesomd; zij bleken echter meer tijd te vorderen dan oorspronkelijk was gedacht, terwijl het ontbreken van een voldoende werkruimte zich hinderlijk deed gevoelen. Onder meer kon ik daardoor de toepassing van zapon niet in die mate doen, waarin ik dat wenschte en moest ik mij blijven bepalen tot het herstellen van zegels en de verharding van enkele kleinere stukken. schriftelijke of zelfs mondelinge inlichtingen, werd mijn hulp ingeroepen, hetzij door Uw college, hetzij door gemeente ambtenaren voor gegevens omtrent: den bouw van den Nieuwen Doelen; het gedenkteeken voor kolonel de Gumoëns op de Alg. Begraafplaats den bouw van het aan het Kerkplein gelegen deel van het .Stadhuis den eigendom van perceelen Roozendoorn de juiste ligging van perceelen te Scheveningen den oorsprong van erfpachten en recognities van perceelen aldaar den tol aan den Scheveningschen weg; terwijl ik ten slotte een zeer uitvoerig rapport uitbracht omtrent het vermeende recht van pad toekomende aan „de Binckhorst” e.a. langs den Trekvliet naar het Geldelooze pad. a. Archief. Daar, zooals ik reeds verleden jaar uiteenzette het nog niet mogelijk is aan de inventarisatie van het archief een aan vang te maken, moest ik mij ook dit jaar bepalen tot allerlei vóór- en bijwerk. De inventarisatie van het archief van den rentmeester der ambachtsheerlijkheid Rijswijk werd door mij voltooid, zij het ook onder voorbehoud, dat er van dit archief aanvulling te verwachten is uit de in mijn vorig verslag gesignaleerde pakken „varia’’. Met de beschrij ving dezer laatste is geregeld voortgegaan, zoolang ik ge bruik maken kon van de vrijwillige en zeer gewaardeerde hulp van mej. G. Bruining. Sedert zij vertrok moest dit werk bij gebrek aan een geschikte werkkracht blijven liggen. Door mej. van Diepen werd onder mijn voortdurend en by de Laan van 3 VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN -BIBLIOTHEEK. Toestand der Verzamelingen. Beschrijving der Verzamelingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 991