41 I 5 Aanwinsten. plaatsruimte is oorzaak dat tot nu toe, tenminste voor het overgroot gedeelte de overbrenging nog niet heeft plaats hulp aan de bezoekers hield de klerk Arntzenius zich bezig met de ordening van de boedelpapieren behoorende bij het archief van de Weeskamer. Reeds vroeger eens is men daar mede begonnen, maar op eene zoo weinig logische wijze, dat dit geheel zal moeten worden overgedaan, wanneer de bewerking van het nu onder handen genomen, en nog totaal ongeordende, gedeelte gereed zal zijn. De geheel door elkaar geraakte papieren worden nu boedelsgewijze gerangschikt. Elke boedel is zoo mogelijk voorzien van een genealogische tabel der erin voorkomende gerechtigden, op welke tabellen een algemeene klapper is bijgehouden. Het spreekt vanzelf dat deze wijze van werken nog al wat tijd zal vereischen vooral bij den grooten omvang van het Weeskamerarchief maar het resultaat zal dan ook wezen, dat het raadplegen ervan zeer zal zijn vergemakkelijkt. Van de minder omvangrijke werkzaamheden vermeld ik een, trouwens heel wat hoofdbrekens kostende, betere ordening der doop- en trouwboeken van de Katholieke kerken, tot nu toe verward en onnauwkeurig beschreven. Voorts het vervaardigen van een klapper op het in een der genealogische tijdschriften gepubliceerd afschrift der doopboeken van de Remonstrantsche gemeente. Dan werd in 7 portefeuille’s chronologisch geordend en van een alfa- betischen klapper voorzien, een groote ongeordende collectie huwelijks-attestaties, zeer belangrijk genealogisch materiaal bevattend, waarnaar telkens werd gevraagd, maar die, zooals zij was, niet kon worden geraadpleegd. b. Bibliotheek. De in mijn vorig verslag als voorgenomen vermelde beschrijving der aanwinsten sedert 1899, is geheel tot een einde gebracht. Er werd voor zoover dat uit gedrukte bronnen mogelijk was bovendien een kaart-catalogus gemaakt van een bibliografie van ’s-Gravenhage, uitsluitend als hulp middel bij den archiefarbeid. Zij werd samengesteld door mej. C. Bruining na een uitvoerig gemeenschappelijk overleg over de te volgen methode. Zoo mogelijk maak ik in 1908 een aanvang met de nieuwe, catalogiseering der bibliotheek. a. Archief. Zeker de belangrijkste aanwinst was die, welke het gevolg was van het, overeenkomstig mijn voorstel, door Uw college genomen besluit om de grens tusschen oud en nieuw archief voorloopig te verleggen naar het tijd stip der inwerkingtreding van de Gemeentewet. Het gebrek aan VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN -BIBLIOTHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 993