41 6 feulle. 3. 4. 5. 6. Archief van het 1ste bataillon 8 banden. Archief van het 2de bataillon 7 banden. Archief van het bataillon vesting artillerie 2 banden. Archief van de compagnie Scheveningen 8 banden. Archief van den staf 15 banden. Archief van den Schuttersraad 33 banden, 2 portefeuilles b. en 34 pakken. Het is zeer wel mogelijk, dat wanneer dit definitief zal worden geordend de indeeling anders zal moeten worden ge maakt en de archieven in omvang wat zullen verminderen. Op een der bibliotheekzolders van het. gebouw der Tweede Kamer bevonden zich eenige kisten met boeken en papieren niet tot die bibliotheek behoorende en sedert jaren daar on beheerd staande. Zij bleken het archief te bevatten van het in 1772 in deze stad opgerichte Dichtkundig Genootschap „Kunstliefde spaart geen vlijt”, in 1818 onder denzelfden kenspreuk als afdeeling toegetreden tot de Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten en met deze te gronde gegaan. Men bood mij de collectie aan en ik stelde Uw college voor het archief, dat vrijwel compleet is, als afzonder lijk archief in het gemeente-depot te plaatsen, waartoe ik Uwe toestemming mocht verwerven. Het archiefje, dat tot een aardig overzicht in staat stelt van den eigenaardigen werkkring van een genootschap van deze soort, bevindt zich in zeer goeden staat, en omvat 66 banden en 119 pakken: de serie notulen is van 1772 tot 1843 compleet. b. Bibliotheek. Door schenking en aankoop werd de biblio theek vermeerderd met 235 werken, boven de bibliotheek der schutterij die mij ook werd overgedragen. Aangezien ik het plan heb binnenkort met de nieuwe catalogiseering der bibliotheek een aanvang te maken en dus dan vanzelf de aanwinsten worden geplubliceerd, komt het my onnoodig voor hierbij een lijst daarvan over te leggen, te meer, daar gehad en de wijze van verordening en bewaring, om ver warring te voorkomen gebleven is zooals zy tot nu toe was. Voorts werd een aan vang gemaakt met de geleidelijke overbrenging van de in zeer goeden staat verkeerende en zeer uitgebreide archieven der gewezen dienstdoende schut terij te dezer stede. Op het einde van het jaar was de over brenging bijna geheel tot stand gebracht en sedert is zij voltooid. De voorloopige inventaris omvat de volgende seriën: a. 1. Archief van het regiment 125 banden, 69 portefeuilles en 12 pakken. la. Geheim-archief van het regiment 1 portefeuille. 2. Archief van het mobiel bataillon 1830—39 1 ports- VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 994