41 1 ’s-Gravenhage, Maart 1908. Van Uw college de dienstwillige, H. E. van Gelder, Gemeentearchivaris. de lacune 18991906 zou blijven bestaan en dus toch geen beeld van de bibliotheek zou worden verkregen. Hetgeen ik verleden jaar nog slechts onder het hoofd „plannen” kon vermelden, heeft nu, ofschoon nog niet geheel en al, reeds in zoover vasteren vorm aangenomen, dat ik het als „vooruitzicht” kan stellen. Bepleitte ik toen het verschaffen van een betere, brandveilige bewaarplaats voor de onder mijn beheer gestelde verzamelingen, sedert heeft Uw college, na ingewonnen advies van den heer Directeur van Gemeentewerken en van mij, bij den Gemeenteraad een voorstel ingediend om in den trant van het te Rotterdam bestaande archiefgebouw, een geheel aan de eischen beant woordende bewaarplaats met bureaugebouw te stichten. De oplossing der groote moeilijkheden en gevaren, waartoe de tegenwoordige toestand aanleiding geeft en waarvoor zij vrees meer dan wettigt, schijnt dus inderdaad in de naaste toekomst te liggen. Hiermede is eindelijk de stap gedaan, die de mogelijkheid opent, dat de derde stad des Rijks, die in zoo vele opzichten zich gerust meten kan met andere groote steden, ook waar het betreft de bewaring van haar oude verzamelingen van zoo groot administratief en historisch belang een haar waardig figuur maakt en zich niet meer behoeft te schamen, dat ze, bij kleine gemeenten zelfs, be langrijk achterstaat. Moge het mij gegeven zijn in mijn volgend verslag te kunnen mededeelen, dat ook de Gemeenteraad, overtuigd van de noodzakelijkheid van dezen maatregel, de verdiens ten van het plan zal hebben erkend, door het aan te nemen, zoodat met de ten uitvoerlegging een begin zal kunnen worden gemaakt. Dan zullen wel is waar nog een paar jaar noodig zijn vóór de nieuwe bewaarplaats in gebruik zal kunnen worden genomen, maar zij zullen dan als alle onzekerheid zal zijn verdwenen, met vrucht volgens een vast plan ten nutte kunnen worden gemaakt voor de reor ganisatie van het archief, waaraan ik nu nog steeds aar zelen moet te beginnen. Aan het eind van mijn overzicht gekomen heb ik de eer te zijn, VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN -BIBLIOTHEEK. Vooruitzichten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 995