Btyiage 421 VERSLAG over 1907 van de openbare lagere school E aan de Teniersstraat 74. a. Het onderzoek van nieuwe leerlingen voor de 1 October I. 1. geopende klasse nam dezen zomer veel tijd in beslag, evenals het onderzoek van leerlingen voor de klasse te Scheveningen. Bij afwezigheid der onderwijzers nam steeds het Hoofd der School de klasse waar. Gebruik te maken van tijdelijke onderwijzers is trouwens aan school E. onmogelijk, daar alleen ervaren leerkrachten een klasse aan school E. kunnen waarnemen. Het Hoofd der School trachtte zooveel mogelijk op de hoogte te blijven van de eigenaardigheden der verschillende leerlingen, daar natuurlijk meer dan aan de gewone scholen besprekingen met de onderwijzers omtrent de individueele behandeling der leerlingen noodzakelijk is. De behandeling der spraakgebrekkigen door het Hoofd der School was niet geregeld. Bij de uitbreiding der school blijkt het steeds duidelijker, dat een geregelde behandeling der spraakgebrekkigen tijdens de gewone schooluren door het Hoofd der School niet wel mogelijk is. b. Geen der onderwijzers, het vorige jaar werkzaam, is ontslagen. De heer J. v. Woerkom heeft ontslag aangevraagd, daar hij benoemd is als Hoofd eener school voor achterlijke leerlingen te Arnhem, welk ontslag hem echter nog niet verleend is. L. Broekhuizen werd aan de school als onderwijzer be noemd en trad 1 October in functie. S. N. Posthumus werd 11 November 1.1. benoemd als onder wijzer aan school E, doch is nog niet in functie getreden. Het Hoofd der School was 9 schooltijden afwezig voor het bezoek van Sollicitanten. J. Brouwer was 1 schooltijd afwezig, M. A. v. Praagh 13, G. J. Vos 1, A. Broekhuizen O, F. Fries 2, W. D. Hoogwater 1, J. v. Woerkom 7 en L. Broekhuizen 0. De door de onderwijzers verzuimde schooltijden werden 1. Onderwijzend personeel. dl

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 996