42 I 2 steeds door het Hoofd der School waargenomen, uitgezonderd 1 schooltjjd door een op proef werkenden onderwijzer. De onderscheiden leden van het personeel vervulden met ijver en toewijding hun taak. Het vele werk, dat op school E., niettegenstaande de reeds moeilijke taak in de school, buiten schooltijd moet worden verricht, zooals het bijhouden der dagcahiers, waarin de aanteekeningen omtrent de leer lingen en de leerstof gemaakt wordende meer dan gewone voorbereiding voor de lessen; het huisbezoek; de studie- avonden tot bespreking van de literatuur op dit gebied en het maken van speciale leermiddelen eischt dan ook meer dan gewone toewijding van de zyde der leerkrachten. Eveneens mag hier wel gereleveerd worden, dat de leer krachten ook steeds vrijwillig het toezicht houden op de leerlingen, die overblijven tusschen de beide schooltijden. Artt. 15 en 16 der verordening N°. 3 1907 werden nageleefd. Het opschuivingsstelsel werd consequent doorgevoerd. De benoemde onderwijzer werd in de nieuw-opgenomen klasse geplaatst, terwijl de overige onderwijzers met hunne klasse meegingen. Aan school E, waar het een eerste vereischte is, dat de onderwijzers hunne leerlingen goed kennen, is dit opschuivingsstelsel een vereischte. Schoolvergaderingen werden eens per maand gehouden. Slechts eens werd een vergadering door een lid van het personeel niet bijgewoond, overigens was steeds het geheele personeel aanwezig. Het aantal vergaderingen bedroeg 10. a. Het aantal leerlingen op 1 Januari 1908 bedroeg 128, n.l. 82 jongens en 46 meisjes. Er is plaatsruimte voor 128 leerlingen. b. Het willekeurig schoolverzuim werd zooveel mogelijk tegengegaan door huisbezoek, zoodra vermoeden van wille keurig verzuim aanwezig was. Verzuim wegens ziekte komt nog al eens voor, daar vele onzer leerlingen tot de lichamelijk zwakken behooren. c. Klasse II en III hebben beide een parallelklasse. In klasse Ha en lila zijn de bewegelijke leerlingen met vluchtige aandacht opgenomen, in 116 en Illfe de meer suffe leerlingen met moeilijk te wekken opmerkzaamheid. De grenzen tusschen beide klassen worden echter door doelmatige behandeling voortdurend vager. De overige klasse zijn gemengd. d. De vlijt en vorderingen der leerlingen was bevredigend. Drie leerlingen werden dit jaar bij besluit van B. en W. van VERSI.AG ONDERWIJS AAN ACHTERLIJKE KINDEREN. 2. Leerlingen. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 997