42 3 de school verwijderd, omdat ze in zóó hooge mate imbeciel waren, dat ze ook van het onderwijs aan school E. niet profiteerden, terwyl ze de geregelde voortgang van het onder wijs aan de andere leerlingen te zeer bemoeilijkten. De ouders werden naar de idiotenschool verwezen. Zeer gewenscht zou het zijn, dat van gemeentewege een school voor dergelijke leerlingen werd opgericht, vooral met het oog op de on- en minvermogenden. e. Elke drie maanden wordt aan de ouders der leerlingen schriftelijk meegedeeld, hoe hun kind het in verschillende opzichten maakt. Soms kwamen ouders op school en werden hun alle inlichtingen omtrent de vorderingen hunner kinde ren verstrekt. Zoover ik kan nagaan, zijn de ouders zeer tevreden over de vorderingen hunner kinderen op school. f. De spraakgebrekkige leerlingen werden behandeld door het Hoofd der School voor zooverre deze daartoe gelegenheid had. Daar het echter bij de uitbreiding der school onmogelijk is voor het Hoofd der School om deze behandeling geregeld te geven, heeft hij een voorstel aan B. en W. gezonden tot behandeling door hem en één of meer der onderwijzers van school E buiten de gewone schooluren. De achterlijke spraak- gebrekkigen hebben toch een andere behandeling noodig, dan de gewone spraakgebrekkigen, terwijl het noodzakelijk is, dat de onderwijzers van school E. op de hoogte blijven van de spraakkundige behandeling der leerlingen hunner klasse, zoodat ze die behandeling kunnen ondersteunen. g. Uit den aard der zaak behooren verscheidene onzer leerlingen tot de lichamelijk zwakken. Vele malen werd het advies ingewonnen van Dr. J. W. H Wijsman. Hij gaf den ouders aanwijzingen tot behandeling door den huisdokter en zoo die er niet was, werden door hem medicijnen voorge schreven uit de Gemeente-Apotheek. Hier is zeker een woord van waardeering op zijn plaats over de uitzending van eenige der leerlingen naar een ge- zondheidskolonie gedurende 4 weken in den zomer door de Vereeniging -Zorg voor het Achterlijke Kind”. Het is zeer te betreuren, dat de geldmiddelen dezer vereeniging zóó zijn, dat slechts de kleinste helft der leerlingen, voor wie een zoodanig verblijf door Dr. Wijsman noodzakelijk werd geacht, kon uitgezonden worden. Het zou gewenscht zijn, dat Dr. Wijsman meer tijd kon beschikbaar stellen tot regelmatige physische en psychische onderzoekingen der leerlingen. School E. diende te kunnen beschikken over de volle werkkracht van een speciaal arts. Die onderzoekingen toch zouden tevens ten goede kunnen komen aan het onderwijs op de gewone scholen. h. De banken van school E. zijn verstelbare éénpersoons- VERSLAG ONDERWIJS AAN ACHTERLIJKE KINDEREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 998